Do 4 września br. trwa nabór zgłoszeń do programu stypendiów twórczych Miasta Poznania. Pula środków przeznaczonych do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 300 000 zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest sfinansowanie projektu, procesu twórczego, działalności rozwojowej lub badawczej, w tym m.in. poszerzanie wiedzy, kompetencji w zakresie działalności artystycznej i twórczej, zorganizowanie wydarzenia artystycznego lub kulturalnego.

O stypendia mogą ubiegać się osoby związane z poznańskim środowiskiem kulturalnym, które zajmują się twórczością artystyczną, badawczą lub aktywistyczną w polu sztuki, a także organizacją działalności kulturalnej, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.

Stypendium ma charakter indywidualny lub zespołowy. Stypendium dla laureata w wysokości od 5000 zł brutto do 20 000 zł brutto wypłacane jest na podstawie umowy zawartej z laureatem przez Prezydenta Miasta Poznania. Stypendium dla kolektywu wynosi do 20 000 zł brutto, w zależności od liczby członków (maksymalnie mogą to być 4 osoby), wypłacone w równych częściach na każdą osobę. Stypedium ma charakter jednorazowy.

Aby wziać udział w inicjatywie, należy wypełniony wniosek, który znajduje się na stronie BIP Miasta Poznań, złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46 lub przesłać drogą pocztową na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 60-728 Poznań z dopiskiem: Wniosek o Stypendium Twórcze Miasta Poznania w roku 2023. Skan wniosku można również przesłać e-mailem na adres kl@um.poznan.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: Wniosek o Stypendium Twórcze Miasta Poznania w roku 2023. Należy zachować oryginał przesłanego elektronicznie wniosku i dostarczyć go w momencie podpisywania umowy stypendialnej. Do wniosku można dołączyć portfolio lub CV.