Do 18 grudnia br. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Wolontariat dla dziedzictwa”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wnioski można składać poprzez elektroniczny formularz EBOI. Prognozowany budżet projektu wynosi 1 000 000 zł.

Nadrzędnym celem programu „Wolontariat dla dziedzictwa” jest ułatwianie dostępu do dziedzictwa kulturowego oraz promowanie społecznego zaangażowania w jego poznawanie. Bardzo istotnym zadaniem inicjatywy jest także wypracowanie skutecznego systemu opieki nad zabytkami, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami, służbami konserwatorskimi, wolontariuszami oraz społecznościami lokalnymi. Działania w ramach programu nastawione są w dużej mierze na wymianę doświadczeń na rzecz dziedzictwa.

O dofinansowanie w programie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego. Wsparcie finansowe udzielane będzie tylko tym projektom, których autorzy dysponują niezbędnym doświadczeniem oraz zapleczem organizacyjnym i naukowym. Poza tym podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą gwarantować stabilność działania oraz wysoki poziom kadry odpowiedzialnej za realizację podjętych zamierzeń merytorycznych.

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł, natomiast maksymalna nie może przekroczyć 40 000 zł.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie organizacji obozów dla wolontariuszy. Zadania planowane w ramach obozów obejmować powinny działania pomocnicze przy pracach remontowo-konserwatorskich zabytków, działania przy inwentaryzowaniu i dokumentowaniu zabytków, jak również działania edukacyjne i popularyzujące zabytki i wiedzę na ich temat.

Zadania w ramach projektu mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 2016 r.

W przypadku niewykorzystania środków przewidziano kolejny nabór, w którym termin do składania wniosków upływa 31 marca 2016 r.