Do 28 listopada br. trwa pierwszy termin naboru wniosków do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków” na 2023 rok. Prognozowany budżet inicjatywy to 201 625 000 zł. Instytucją odpowiedzialną za program jest Departament Ochrony Zabytków.

Nadrzędnym celem inicjatywy „Ochrona zabytków” jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Polski, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań:

  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii;
  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku;
  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 25 000 zł.

W tej edycji programu planowane są dwa terminy naboru wniosków: do 28 listopada 2022 r. na prace planowane do wykonania w 2023 r., oraz do 31 marca 2023 r. — na refundację prac wykonanych w latach 2020–2022.

Aby wziąć udział w inicjatywie, wnioski wraz z obowiązkowymi załącznikami należy przesyłać za pomocą systemu EBOI. Dokumentem wymaganym na etapie składania wniosku jest skan aktualnego pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac.