Do 15 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji programu dotacyjnego „Ojczysty — dodaj do ulubionych 2020”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Nadrzędnym celem programu „Ojczysty — dodaj do ulubionych 2020” jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Udział w inicjatywie mogą wziąć samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich oraz kościoły i związki wyznaniowe, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach programu można ubiegać się o pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry;
  • projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne;
  • tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna natomiast to 75 000 zł.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania trwa od 2 marca do 30 października 2020 r.

Aby wziąć udział w naborze, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępy w systemie EBOI.