Do 5 maja br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Wieloletnim „Niepodległa” priorytet 2, schemat 2C. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Prognozowany budżet projektów to 1 000 000 zł.

Nadrzędnym celem Programu „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna. Celem priorytetu 2 jest natomiast szerokie włączanie mieszkańców Polski w uczestniczenie w obchodach rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

O dofinansowanie w ramach inicjatywy mogą ubiegać się wojewodowie, samodzielnie lub we współpracy partnerskiej z instytucjami kultury, jednostkami podległymi, innymi jednostkami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami działającymi na terenie danego województwa.

Dofinansowanie można otrzymać na organizację wydarzeń kulturalnych nawiązujących do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz procesu odbudowy niepodległego państwa polskiego. Program ma za zadanie wspierać przede wszystkim te inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:

  • budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce zajmują doświadczenia regionalne i lokalne;
  • upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania niepodległości i budową niepodległego państwa polskiego;
  • budowy szerokich koalicji regionalnych z udziałem instytucji kultury w celu realizacji wspólnych projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 80 000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, wypełniony wniosek [plik DOC] należy wraz ze skanem „Oświadczenia o woli współpracy”, przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP oraz na adres niepodlegla@kulturaisport.gov.pl.