Do 24 lutego br. trwa nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Szkolenie dotyczy m.in. zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie. Szkolenie odbędzie się 6 marca 2017 r. w godzinach 10:00-16:00 w Warszawie.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest przekazanie osobom biorącym udział w zajęciach niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego przygotowania wniosku aplikacyjnego oraz zapoznanie tych osób ze zmianami w przepisach dotyczących zamówień publicznych wprowadzonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego.

Udział w szkoleniu mogą wziąć instytucje kultury, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A także jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać wypełniony formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na adres agronek@mkidn.gov.pl.

Osoby, które zakwalifikują się do szkolenia, zostaną poinformowane drogą mailową o dokładnym miejscu i harmonogramie szkolenia.