Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do nowego ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”, którego organizatorami są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków.

Nadrzędnym celem konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa” jest promocja i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania gminnego programu opieki nad zabytkami.

Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane programy sporządzone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, przyjęte uchwałą rady gminy: które zostały zrealizowane i zakończone w okresie 4 lat poprzedzających rok zgłoszenia, które zostały zaopiniowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub właściwego terytorialnie Kierownika Delegatury WUOZ; których podstawą sporządzenia była gminna ewidencja zabytków prowadzona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy; dla których wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządził i przedstawił radzie gminy sprawozdanie z realizacji programu zgodnie z wymogami Ustawy z 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz które nie były oceniane we wcześniejszych edycjach konkursu.

Programy mogą być zgłaszane do konkursu w następujących kategoriach:

  • gminny program opieki nad zabytkami gmin miejskich oraz
  • gminny program opieki nad zabytkami gmin miejsko-wiejskich i gmin wiejskich.

W ramach inicjatywy zgłoszenia do konkursu mogą przesyłać wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, samorządowi konserwatorzy zabytków, wojewódzcy konserwatorzy zabytków oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Laureaci oraz wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz tablice pamiątkowe. Ponadto Narodowy Instytut Dziedzictwa wyprodukuje film promujący dziedzictwo kulturowe gmin, które ten konkurs wygrają, oraz zrealizuje kampanię informacyjną na temat gminy w zarządzanych przez siebie kanałach komunikacji.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy formularz zgłoszeniowy [plik DOCX] przesłać pocztą na adres: Narodowy Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, ul. Hetmańska 15, 35-045 Rzeszów.