Pytanie

Samorządowa instytucja kultury w 2020 r. poniosła stratę finansową w kwocie 54,40 zł. Fundusz rezerwowy wynosił 0 zł, natomiast fundusz instytucji kultury 26,52 zł. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w czerwcu 2021 r. instytucja nie mogła pokryć straty w całości.
Czy fundusz instytucji kultury powinien mieć saldo 0 zł (ze względu na to, że instytucja pokrywa część straty), natomiast na funduszu rezerwowym po stronie Wn powinna być kwota 27,88 zł, tj. niepokryta strata?

Stratę wykazaną na koncie funduszu rezerwowego należy pokryć z tego funduszu, a jeśli jest on niewystarczający — wówczas z funduszu instytucji kultury.

Wyjaśnienie

Instytucja kultury tworzy fundusz instytucji kultury oraz fundusz rezerwowy (art. 29 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto (art. 29 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej). Fundusz rezerwowy natomiast tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury (art. 29 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej).

Niestety, od 2015 r., czyli po wprowadzeniu obowiązku przeksięgowania wartości części majątku na rozliczenia międzyokresowe przychodów (art. 22 Ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów), w niektórych instytucjach kultury fundusz instytucji jest ujemny.

W opisanym przypadku instytucja kultury prawidłowo pokryła powstałą stratę częściowo z funduszu instytucji kultury. Tym samym fundusz instytucji kultury został wyzerowany, a na funduszu rezerwowym pozostała niepokryta strata.

Jeśli za rok bieżący instytucja kultury osiągnie zysk, to pokryje nim stratę, która pozostała na koncie funduszu rezerwowego. Natomiast fundusz instytucji kultury pozostanie nadal zerowy.

Sytuację taką trzeba opisać w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za bieżący rok.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194; ost. zm. Dz.U. z 24 października 2019 r. poz. 2020)
  • Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 30 września 2015 r. poz. 1505)