Pytanie

Fundusz instytucji kultury jest obecnie ujemny. W danym roku nastąpił zysk netto, który przeksięgowano na fundusz rezerwowy.
Czy w takim przypadku środki z funduszu rezerwowego należy przeksięgować na fundusz instytucji kultury, zmniejszając jednocześnie stratę instytucji kultury?

Zarówno zysk, jak i stratę instytucja kultury ma obowiązek zaksięgować na koncie funduszu rezerwowego.

Wyjaśnienie

Instytucja kultury tworzy fundusz instytucji kultury oraz fundusz rezerwowy (art. 29 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Przy czym fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto (art. 29 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej). Niestety, od 2015 r., czyli po wprowadzeniu obowiązku przeksięgowania wartości części majątku na rozliczenia międzyokresowe przychodów (art. 22 Ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów), w niektórych instytucjach kultury fundusz jest ujemny.

Proszę zwrócić uwagę, że fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury (art. 29 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej). Literalnie biorąc, przepis ten nie pozwala przeksięgować zysku z funduszu rezerwowego na fundusz instytucji kultury. Jednak przewidziano możliwość pokrycia straty netto z funduszu instytucji kultury, gdy jej wartość jest wyższa niż fundusz rezerwowy (art. 29 ust. 4 ustawy o działalności kulturalnej). A zatem wydaje się, że przeznaczenie zysku na uzupełnienie ujemnego stanu funduszu instytucji nie będzie błędem, zwłaszcza jeśli strata wykazana na funduszu instytucji kultury spowodowana jest stratami netto z lat ubiegłych (sprzed zmiany ustawy o działalności kulturalnej).

Moim zdaniem, można pokryć tę stratę, ale nie można doprowadzić do zawyżenia wartości funduszu instytucji kultury. Oczywiście, trzeba się w tym względzie porozumieć z organizatorem, a najlepiej wystąpić o interpretację do Ministerstwa Finansów lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 października 2018 r. poz. 1983; ost. zm. Dz.U. z 22 sierpnia 2018 r. poz. 1608)
  • Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 30 września 2015 r. poz. 1505)