Pytanie

W instytucji kultury organizowane są warsztaty kreatywne dla dzieci. Gdy instruktorka zrezygnowała z dalszego ich przeprowadzania, dyrektor zaproponował prowadzenie tych zajęć bibliotekarce. Warsztaty odbywają się poza godzinami jej pracy.
Czy w tym przypadku należy zaproponować bibliotekarce dodatek specjalny czy umowę-zlecenie?

Odpowiedź na pytanie zależy od zakresu obowiązków bibliotekarki, wymiaru jej etatu, a także tego, czy prowadzenie warsztatów ma być powierzone jej na stałe.

Wyjaśnienie

Jeżeli pracodawca zamierza powierzyć pracownicy prowadzenie warsztatów na czas nieoznaczony, to nie może przyznać jej za to dodatku specjalnego. Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 4 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dodatek specjalny przyznawany za dodatkowe powierzone przez pracodawcę zadania ma charakter czasowy.

Kolejna kwestia to wymiar etatu. W sytuacji, gdy pracownica zatrudniona jest już na cały etat, pracodawca powinien ustalić, czy w jego ramach zmieści się jeszcze prowadzenie warsztatów, czyli czy dodatkowe obowiązki nie spowodują, że bibliotekarka będzie musiała stale pracować w godzinach nadliczbowych.

Jeżeli nie, wówczas dodatek specjalny może być jej przyznany na określony czas prowadzenia warsztatów.

Jeżeli tak, to pozostaje tylko jedno rozwiązanie: umowa-zlecenie na prowadzenie warsztatów dla dzieci. Ale to z kolei jest możliwe jedynie pod warunkiem, że w zakres obowiązków wynikających z umowy o pracę nie wchodzi prowadzenie warsztatów. Jeżeli tak jest, to zawarcie umowy-zlecenia na te same czynności stanowić będzie obejście przepisów o czasie pracy zawartych w Ustawie z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp). Chodzi przede wszystkim o normy czasu pracy wynikające z ustalonego dla pracownicy systemu czasu pracy i wymiaru etatu. Należy pamiętać, że decydujące znaczenie ma rodzaj wykonywanej pracy, czyli zakres obowiązków, a nie nazwa stanowiska pracy (art. 29 § 1 pkt 1 kp).

Umowa-zlecenie będzie więc najlepszym rozwiązaniem dla osoby, która w instytucji wykonuje już pracę na podstawie umowy o pracę, ale innego rodzaju niż ta, która ma być objęta umową cywilnoprawną.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194; ost. zm. Dz.U. z 24 października 2019 r. poz. 2020)
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 19 lipca 2022 r. poz. 1510; ost. zm. Dz.U. z 12 sierpnia 2022 r. poz. 1700)