Pytanie

W grudniu 2021 r. główna księgowa kończy 60 lat i po 30 latach pracy w instytucji chciałaby w marcu 2022 r. odejść na emeryturę.
Czy po kilku dniach od rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę można ponownie tę samą osobę zatrudnić na stanowisko głównej księgowej?
Czy umowa o pracę powinna być zawarta na czas określony czy nieokreślony?

W opisanej w pytaniu sytuacji księgowa może być zatrudniona przez tę samą instytucję kultury na czas określony albo nieokreślony, zależnie od woli stron stosunku pracy. Przepisy prawa pracy nie ograniczają bowiem pracodawcy w możliwości zatrudnienia osoby, która uzyskała status emeryta.

Wyjaśnienie

Jeżeli zawarta zostanie umowa na czas określony — będzie ona objęta limitem, o którym mowa w art. 251 § 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp).

Oznacza to, że maksymalnie będzie mogła trwać 33 miesiące. Jeżeli planowana jest dłuższa współpraca, można od razu zawrzeć umowę na czas nieokreślony albo zawrzeć umowę na czas nieokreślony po 33 miesiącach trwania umowy na czas określony.

Fakt, że pracownica przepracowała na rzecz danej instytucji kultury ponad 30 lat nie stanowi przeszkody w zawarciu obecnie umowy na czas określony po zakończeniu umowy na czas nieokreślony, zgodnie z zasadą swobody umów (art. 11 kp).

Zwracam uwagę, że art. 251 § 1 kp w obecnym brzmieniu obowiązuje od 22 lutego 2016 r. Jeżeli przed tą datą pracownica była (prawdopodobnie już od dłuższego czasu) zatrudniona na czas nieokreślony lub też przed 22 lutego 2016 r. pracowała na czas określony, ale takie zatrudnienie zakończyło się przed tą datą — to nie miały zastosowania przepisy przejściowe wprowadzające nowe limity trwania zatrudnienia na czas określony. Chodzi o art. 13 i 14 Ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest to, że prawo nie działa wstecz. Skoro więc w obecnym stanie prawnym strony stosunku pracy nie korzystały jeszcze z limitowanej umowy na czas określony zgodnie z przepisami obowiązującymi od 22 lutego 2016 r. — to znaczy, że limit nie został wyczerpany i taka umowa może być legalnie zawarta.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 30 lipca 2020 r. poz. 1320; ost. zm. Dz.U. z 27 grudnia 2018 r. poz. 2432)
  • Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 21 sierpnia 2015 r. poz. 1220)