Pytanie

Pytania dotyczą dodatku stażowego, o którym mowa w § 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania).

  • Pracownica, która do 31 maja 2015 r. przebywała na urlopie rodzicielskim, w grudniu 2014 r. przekroczyła 5 lat stażu pracy. Czy nabyła ona prawo do dodatku za wieloletnią pracę?
  • Pracownik dostarczył świadectwo pracy z okresem zatrudnienia od 1 sierpnia 2002 r. do 8 października 2005 r., z tym, że od 1 stycznia 2004 r. do końca umowy o pracę przebywał na urlopie wychowawczym. Jaki jest staż uprawniający pracownika do dodatku stażowego oraz do nagrody jubileuszowej?

W okresie otrzymywania zasiłku macierzyńskiego nie wypłaca się pracownikowi dodatku stażowego.

Wyjaśnienie

Podstawę wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, dalej: ustawa zasiłkowa).

W taki sam sposób oblicza się także zasiłek macierzyński (art. 47 ustawy zasiłkowej). Tym samym w podstawie obliczania zasiłku macierzyńskiego nie uwzględniania się świadczenia, które nie było wypłacane do czasu nabycia prawa do tego zasiłku.

Wynika to z tego, że dodatek stażowy przysługuje pracownikowi instytucji kultury za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego (§ 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wynagradzania).

Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego nie jest czasem:

  • za który pracownik otrzymuje wynagrodzenie,
  • nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • nieobecności w pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, kiedy pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy.

Zatem za okres otrzymywania zasiłku macierzyńskiego pracownikowi nie wypłaca się dodatku stażowego.

Co do drugiego pracownika — do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 31 ust. 3 i art. 31b ust. 4 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Takim okresem zatrudnienia jest czas korzystania z urlopu wychowawczego, który w dniu jego zakończenia wlicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 1865 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).

Zatem czas przebywania pracownika na urlopie wychowawczym wlicza się do okresu zatrudnienia, który uprawnia do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 3 lutego 2014 r. poz. 159)
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 4 listopada 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz. U. z 27 listopada 2014 r. poz. 1662)
  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 10 marca 2015 r. poz. 337)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 8 października 2012 r. poz. 1105)