Pytanie

Pracownicy obsługi sceny i portierzy pracują w instytucji kultury w systemie równoważnego czasu pracy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Portierki, które pracują na 0,8 etatu, miały na lipiec zaplanowaną pracę 12 dni × 12 godzin + 1 dzień × 6 godzin = 150 godzin.
Skoro urlopu udziela się w te dni, które dla pracownika są dniami pracy, to czy można im było udzielić za cały lipiec 150 godzin urlopu, jak wynika z harmonogramu, czy też tyle godzin urlopu, ile wynikało z normy miesięcznej, tzn. 134 godziny?

W prawie pracy nie istnieje pojęcie miesięcznej normy czasu pracy; obowiązuje natomiast norma dzienna i tygodniowa.

Wyjaśnienie

Urlopu udziela się (art. 1542 § 1 i 4 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: kp):

  • w dni, które dla pracownika są dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z tym jednak zastrzeżeniem, że z urlopu na część dnia pracy pracownik może skorzystać wyłącznie wówczas, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż jego pełny dobowy wymiar czasu pracy w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Jak widać, z przepisu kp nie wynika, aby przy udzielaniu pracownikowi urlopu wypoczynkowego brany był pod uwagę miesięczny wymiar czasu pracy.

W prawie pracy nie istnieje pojęcie miesięcznej normy czasu pracy, a jedynie norma dzienna, która dla pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym wynosi maksymalnie 12 godzin, oraz tygodniowa 40-godzinna, którą liczy się przeciętnie w okresie rozliczeniowym.

Z pytania wynika, że pracownice zatrudnione są na 0,8 etatu, co daje im 128 godzin urlopu, jeśli pracują mniej niż 10 lat, albo 167 godzin urlopu, jeśli mają co najmniej 10-letni staż pracy.

Wynika to z wyliczenia:

  • 20 dni × 8 godzin = 160 godzin; z tego 0,8 to 128 godzin, albo
  • 26 dni × 8 godzin = 208 godzin; z tego 0,8 to (po zaokrągleniu) 167 godzin.

Udzielenie więc urlopu na cały lipiec dla pracownic z mniejszym niż 10 lat stażem pracy było niemożliwe, natomiast pracownicom świadczącym pracę co najmniej 10 lat i tak pozostało jeszcze 17 godzin urlopu do wykorzystania w innym terminie, co wynika z rachunku:

  • 167 godzin urlopu – 150 godzin pracy w lipcu = 17 godzin.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 12 października 2016 r. poz. 1666; ost. zm. Dz.U. z 17 maja 2017 r. poz. 962)