Drodzy Czytelnicy,

Rachunek zysków i strat (RZiS) jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego, który przedstawia przychody, koszty i wynik finansowy. Wynik finansowy netto jest elementem łączącym bilans z rachunkiem zysków i strat. W bilansie jest on częścią kapitału, natomiast w rachunku zysków i strat powstaje jako różnica między przychodami i kosztami oraz obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego. Prawidłowe księgowania są podstawą sporządzenia poprawnego sprawozdania finansowe, także rachunku zysków i strat.

 • Jakie konta odpowiadają poszczególnym pozycjom w rachunku zysków i strat?
 • W jaki sposób rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów wpływają na rachunek zysków i strat?
 • W jaki sposób zaprezentować dotacje podmiotową i celową w rachunku zysku i strat?

Na te i inne pytania odpowie nasza ekspertka, w trakcie specjalnie przygotowanego 90-minutowego webinaru zorganizowanego przez Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawcę Poradnika Instytucji Kultury, pt. Rachunek zysków i strat w instytucji kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania webinaru

 • Data: 3 lutego 2023 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 10:30

Prowadzący webinar

Webinar poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Ewa Ostapowicz:

 • ekonomistka,
 • absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,
 • od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z finansami i rachunkowością,
 • specjalistka w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury,
 • autorka licznych porad z finansów i rachunkowości instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury oraz publikacji książkowych Wydawnictwa Prawo dla Praktyków.

Cel webinaru

Celem webinaru jest zdobycie praktycznej wiedzy o RZiS, co ułatwi sprawne przygotowanie sprawozdania finansowego i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z tym zagadnieniem pojawiają się w instytucjach kultury.

Program webinaru

1. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy):

 • przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:
  • przychody netto ze sprzedaży produktów,
  • sposób księgowania a zmiana stanu produktów,
  • koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki: zasady stosowania konta obroty wewnętrzne i koszt obrotów wewnętrznych,
  • przychody ze sprzedaży materiałów i towarów;
 • koszty działalności operacyjnej — zasady ustalania i ewidencji:
  • amortyzacja,
  • zużycie materiałów i energii,
  • usługi obce,
  • podatki i opłaty,
  • wynagrodzenia,
  • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
  • pozostałe koszty rodzajowe,
  • wartość sprzedanych towarów i materiałów;
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne — zasady ustalania i ewidencji;
 • przychody i koszty finansowe;
 • podatek dochodowy;
 • wynik finansowy.

2. Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny — kiedy go stosować:

 • różnice między wariantem porównawczym i kalkulacyjnym rachunku zysków i strat.

3. Rachunek zysków i strat w informacji dodatkowej.

Koszt webinaru

W cenie webinaru (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 90 minut ze specjalistką w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie webinaru w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na webinarze wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 259 zł zapłacą Państwo 189 zł netto za uczestnika webinaru.

Biorące udział w webinarze instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za webinar wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia. Wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszenia na webinar treść oświadczenia w sprawie zwolnienia od VAT.

Webinar odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z webinaru potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w webinarze nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed webinarem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w webinarze. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas webinaru i wylogowania uczestników niezgłoszonych na webinar albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania