Do 18 stycznia 2021 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2021, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet projektu to 10 000 000 zł.

Nadrzędnym celem programu EtnoPolska 2021 jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nimi, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach. Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

O dofinansowanie w ramach inicjatywy mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

  • działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, również on-line;
  • inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy, również on-line;
  • organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz tworzenie archiwów cyfrowych folkloru, również on-line;
  • renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna natomiast to 150 000 zł.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 marca do 15 października 2021 r.

Aby wziąć udział w programie EtnoPolska 2021 należy złożyć wniosek przez system EBOI.