Do 10 maja br. trwa nabór wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Nadrzędnym celem konkursu jest wyposażenie uczestników inicjatywy w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online.

Uprawnione do składania wniosków w konkursie są domy kultury, ośrodki oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury, a także biblioteki.

W ramach grantów można ponosić wydatki na sprzęt i oprogramowanie tj. m.in. na koszty zakupu sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, koszty zakupu lub amortyzacji sprzętu do przeprowadzania transmisji online, elementy wyposażenia cyfrowego, w szczególności sal multimedialnych tj. projektory, ekrany, rzutniki multimedialne, urządzenia audio, oprogramowanie, do realizacji streamingów online, realizacji telewizyjnych i innych działań multimedialnych, studiów nagrań, radiowych, lektorskich, podcastowych, koszty zakupu niezbędnego oprogramowania oraz licencji, koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym zakup niezbędnego sprzętu ułatwiającego osobom z niepełnosprawnościami odbiór dóbr kultury, przystosowanie stron internetowych lub aplikacji mobilnych do potrzeb tych osób. Granty mogą być również przeznaczone na organizację szkoleń dotyczących podnoszenia kompetencji związanych z cyfryzacją danej instytucji kultury oraz przeniesienie jej działalności do Internetu.

Projekty grantowe mogą być realizowane od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 r.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł, maksymalna natomiast to 200 000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek poprzez system SOP.