Pytanie

Biblioteka otrzymała dotację z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” na zakup komputerów. Jej wkład własny ma wynosić 15% wartości sprzętu.
Czy wkład własny biblioteka może sfinansować z dotacji podmiotowej?

Dotacja podmiotowa, którą przekazuje organizator na podstawie art. 28 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym tę działalność prowadzi (art. 12 ustawy o działalności kulturalnej). Wynika stąd, że nie można jej wykorzystać na wkład własny do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Wyjaśnienie

Przyznane dofinansowanie z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” może być przeznaczone wyłącznie na zakup środków trwałych, w tym wartości niematerialnych i prawnych (np. licencja na program komputerowy) o jednostkowej wartości księgowej przekraczającej 3500 zł.

We wniosku biblioteka określa wysokość kwot dofinansowania, które zamierza wydatkować w każdym roku realizacji zadania, a także kwoty wkładu własnego.

Wkład własny biblioteka powinna sfinansować ze środków własnych, pożyczki lub dotacji celowej.

Proszę pamiętać, że oprócz dotacji podmiotowej organizator może przekazać instytucji kultury środki w formie dotacji celowej (art. 28 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o działalności kulturalnej) na:

  • finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  • realizację wskazanych zadań i programów.

Proszę zwrócić uwagę, że dotacje celowe przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie kosztów związanych z zadaniami beneficjenta dotacji jako dotacje (art. 127 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych):

  • celowe do jego wydatków bieżących lub
  • do wydatków inwestycyjnych.

Zatem z przytoczonych przepisów wynika, że dotacja podmiotowa nie służy do sfinansowania wkładu własnego biblioteki, jednak organizator może przyznać na ten cel dotację celową.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 17 lipca 2016 r. poz. 1020)
  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 5 sierpnia 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz.U. z 16 sierpnia 2016 r. poz. 1257)