Do 3 maja 2011 r. w Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego można składać wnioski aplikacyjne na dofinansowanie projektów współpracy kulturalnej z państwami trzecimi.

W ramach obszaru 1.3.5 Programu Kultura (dalej: Program) organizacje i instytucje działające w sektorze kultury mogą uzyskać dofinansowanie na realizację międzynarodowych projektów o niedochodowym i nieinwestycyjnym charakterze (np. przychód ze sprzedaży biletów należy wykorzystać na potrzeby projektu, nie może on być wkładem własnym, ale może uzupełniać pozostałe środki finansowe), których celem jest wymiana kulturalna i nawiązywanie współpracy między Unią Europejską i krajami trzecimi (w 2011 r. do nawiązania współpracy został wybrany Meksyk).

Wniosek o dofinansowanie może złożyć m.in. publiczna instytucja posiadająca osobowość prawną, której główna działalność jest związana ze sferą kultury. Wnioskodawca musi mieć siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w Programie oraz wykazać się finansową i operacyjną zdolnością do przeprowadzenia proponowanych działań.

Uwaga! Nie kwalifikują się osoby fizyczne i wnioskodawcy z sektora audiowizualnego. Projekty audiowizualne i kinematograficzne mogą starać się o grant w specjalnie do tego celu powołanym Programie Media.

Na dofinansowanie mogą liczyć następujące projekty:

  • dotyczące wszystkich dziedzin kultury i sztuki: sztuki performatywne i wizualne, literatura, dziedzictwo,
  • o wyraźnym europejskim charakterze, wpisujące się w cele Programu,
  • oparte na realnej współpracy międzynarodowej: w projektach muszą uczestniczyć co najmniej 3 organizacje z różnych państw uczestniczących w Programie oraz co najmniej jeden operator kulturalny z państwa trzeciego (wszyscy organizatorzy muszą działać na podstawie umowy określającej zasady i wkład każdego z nich w tworzenie, realizację i finansowanie projektu),
  • ukierunkowane na działalność w państwie trzecim: co najmniej połowa działań musi się odbywać w państwie trzecim,
  • interdyscyplinarne, łączące kilka różnych dziedzin sztuki,
  • innowacyjne, oryginalne, oparte na interesującym pomyśle.

Projekt współpracy z krajami trzecimi nie może trwać dłużej niż 2 lata (24 miesiące).

Dofinansowanie z Programu dla projektów współpracy z państwami trzecimi wynosi od 50 000 do 200 000 euro i nie może stanowić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Każdy projekt musi mieć jednego lidera (koordynatora), współorganizatorów oraz partnera z kraju trzeciego. Mogą brać w nim udział tzw. partnerzy stowarzyszeni. Organizatorzy muszą wnieść finansowy wkład własny i zabezpieczyć ze środków własnych lub pozyskać z innych źródeł na rzecz projektu połowę budżetu.

Formularz wniosku wypełnia się i przesyła elektronicznie (zaleca się używać jednego z trzech języków roboczych Komisji Europejskiej – angielski, francuski, niemiecki). Kopię wydrukowaną formularza wysyła się na adres Agencji Wykonawczej w Brukseli najpóźniej w dniu oznaczonym jako ostatni dzień składania wniosków – decyduje data stempla pocztowego. Więcej informacji na www.program-kultura.eu.