Pytanie

Strata za 2018 r. w kwocie 134 130,12 zł nie została rozliczona na kontach. Rok 2019 zakończył się zyskiem dla instytucji w kwocie 261 030,68 zł. W zarządzeniu o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nie ma wzmianki o przeznaczeniu zysku.
Jak ująć w księgach rachunkowych tę sytuację?
Jak dalej przeprowadzić księgowanie lat 2018 i 2019, gdy w planie kont nie ma konta „Fundusz rezerwowy”, jest tylko konto 800 „Fundusz instytucji kultury”?

Instytucja kultury musi dostosować plan kont tak, aby wydzielić konto funduszu rezerwowego.

Wyjaśnienie

Przyjęte przez instytucję kultury zasady (polityka) rachunkowości to wybrane i stosowane przez nią rozwiązania dopuszczone ustawą oraz określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych (art. 3 ust. 1 pkt 11 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości).

Proszę pamiętać, że w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji instytucja kultury może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą (art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Przy czym zmiana dotychczas stosowanych rozwiązań wymaga również określenia w informacji dodatkowej wpływu tych zmian na sprawozdania finansowe.

W opisanej w pytaniu sytuacji warto uwzględnić ust. 37 Komunikatu nr 10 Ministra Finansów z 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, według którego zmiana planu kont na poziomie poszczególnych kont księgi głównej nie pociąga za sobą zmian zasad (polityki) rachunkowości, o ile bez zmian pozostają zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych i agregacji danych księgowych. Wymagane jest jednak, aby zmiany planu kont były odpowiednio udokumentowane opisem powiązań pomiędzy dotychczasowym i nowym planem kont, a opis ten został zatwierdzony przez kierownika jednostki. A zatem instytucja kultury może wprowadzić w księgach 2020 r. konto funduszu rezerwowego.

W księgach rachunkowych instytucja może ująć zapisy:

 1. Od 2018 r. kwota straty 134 130,12 zł:
  • Ma 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”,
  • Wn 860 „Zyski, straty oraz wynik finansowy”.
 2. Od 2019 r. kwota zysku 261 030,68 zł:
  • Wn 860 „Zyski, straty oraz wynik finansowy”,
  • Ma 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”.

W 2020 r. po dodaniu konta (np. 802 „Fundusz rezerwowy”) należy dokonać przeksięgowania:
Przeniesienie straty i zysku na fundusz rezerwowy 261 030,68 zł – 134 130,12 zł = = 126 900,56 zł:

 • Wn 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”,
 • Ma 802 „Fundusz rezerwowy”.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 22 lutego 2019 r. poz. 351; ost. zm. Dz.U. z 13 września 2019 r. poz. 1751)
 • Komunikat nr 10 Ministra Finansów z 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2010 r. nr 6, poz. 26)