Pytanie

Jak wyceniać otrzymane od osoby fizycznej w drodze darowizny muzealia?
Co zrobić w sytuacji, gdy dotychczas nie była robiona taka wycena — czy analizować wszystkie lata, czy przeprowadzić inwentaryzację tych muzealiów i wycenić w tym roku?
Czy na rynku są firmy zajmujące się wyceną muzealiów wojskowych?

Każdą otrzymaną darowiznę instytucja kultury powinna wyceniać i ująć w księgach rachunkowych.

Wyjaśnienie

W przypadku otrzymania muzealiów w darowiźnie wycenia się je najczęściej na podstawie ustaleń z darczyńcą, uwzględniając, poza wartością rynkową, także ich wartość historyczną oraz walory muzealne.

Klasyfikacją i wyceną muzealiów gromadzonych, wypożyczanych lub wystawianych przez muzeum zajmuje się zazwyczaj komisja kwalifikacji i wyceny. Do udziału w posiedzeniach i pracach tej komisji mogą być zapraszani konsultanci oraz rzeczoznawcy.

Wycena muzealiów, dla których dotychczas nie istnieje rynek, jest bardzo trudna, dlatego osoby uczestniczące w pracach komisji wyceniającej korzystają z informacji z różnych źródeł (np. domy aukcyjne, opinie rzeczoznawców i ekspertów).

Ponadto wartość początkową otrzymanego nieodpłatnie środka trwałego ustala się w kwocie zawartej w umowie, akcie notarialnym lub innym dokumencie. Jeśli w tych dokumentach nie ma wskazanej wartości środka trwałego, to jego wycena następuje po cenie rynkowej z dnia nabycia (art. 28 ust. 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

W przypadku, gdy muzealia będące dotychczas w posiadaniu instytucji kultury nie zostały jeszcze wycenione, należy to zrobić na dzień ich ujawnienia (np. w drodze inwentaryzacji).

Najprawdopodobniej na rynku polskim istnieją firmy, które w ramach swojej działalności zajmują się wyceną różnych muzealiów, należą do nich np. domy aukcyjne.

Poza tym można się zwrócić o pomoc do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum Wojska Polskiego bądź Muzeum Narodowego.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 22 lutego 2019 r. poz. 351; ost. zm. Dz.U. z 13 września 2019 r. poz. 1751)