Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 grudnia 2009 r. (sygnatura ILPB3/423-832/09-5/AO)

Pytanie podatnika — instytucji kultury — dotyczyło możliwości uznania wydatków związanych z zakupem win, soków, kawy, ciasta czy usług cateringowych za wydatki na reprezentację zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko instytucji kultury, przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów — jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Do zadań statutowych Wnioskodawcy, jako instytucji kultury, należy organizacja wystaw, wernisaży, koncertów, itp. Podczas organizowanych imprez dla zaproszonych gości, artystów jest przygotowywany mały poczęstunek jak: lampka wina, kawa, ciasto lub ewentualnie są zapraszani na kolację.

Wnioskodawca wskazał, iż na zamówioną usługę cateringową składają się m.in. napoje ciepłe (kawa, herbata), napoje zimne (soki), tartinki, koreczki, sałatki warzywne, ciasto oraz owoce. Ponadto występujący artyści, którym zapewnia się noclegi po spektaklu czy koncercie są zapraszani na kolację do restauracji (w zawartej umowie artyści zastrzegają sobie prawo do wyżywienia).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
Czy wydatki związane z zakupem win, soków, kawy, ciasta czy usług cateringowych są wydatkami na reprezentację zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wydatki związane z poczęstunkiem zaproszonych gości traktowane są jako koszty reprezentacyjne i odprowadzany jest z tego tytułu podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Podstawę prawną kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów stanowi przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (…).
Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie bądź zachowanie źródła przychodów.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż prawidłowe zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowane jest wykazaniem jego celowości i związku z przychodem, jak i prawidłowym udokumentowaniem. Trzeba pamiętać, że to na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, bo to on wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego.

Nie każdy koszt poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Takimi kosztami bowiem nie mogą być wydatki enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, do katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów zaliczają się koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje terminu „reprezentacja”, dlatego też należy posłużyć się wykładnią językową. Przez reprezentację rozumie się „wystawność życia, okazałość, zwłaszcza w chęci popisania się przed kimś” — Mały Słownik Języka Polskiego pod redakcją Elżbiety Sobol (Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 1999).

Przenosząc tę definicję na grunt ustawy podatkowej, należy uznać, że reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika lub ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia.

Wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojej zasobności, profesjonalizmu. Wydatki te jednocześnie w sposób pośredni promują firmę. Pojęcie reprezentacji dotyczy kontaktów podatnika w stosunkach z innymi podmiotami i pozostaje w związku z zakresem prowadzonej przez podatnika działalności.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, iż poniesione wydatki na zakup artykułów spożywczych takich jak: wina, soki, kawa, ciasta czy usługi cateringowe, serwowanych podczas wystaw, wernisaży, koncertów itp. nie mają charakteru wydatków reprezentacyjnych, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Organizowanie wystaw, wernisaży, koncertów itp. w naszych warunkach kulturowych jest zwyczajowo przyjęte i nie można takiej działalności przypisać cech reprezentacji.

Reasumując, poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z zakupem win, soków, kawy, ciasta czy usług cateringowych nie są wydatkami na reprezentację zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.