Pytanie

Dom kultury zawiera umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Na podstawie umowy zawartej z jednym z twórców jego honorarium wyniosło 180 zł brutto. Czy do takiej umowy ma zastosowanie ryczałt 18% od tzw. małych umów?

Nie, ponieważ w tym przypadku mamy do czynienia z przychodem z praw majątkowych. Do takich przychodów ryczałt 18% nie ma zastosowania. Dom kultury jako płatnik powinien potrącić normalną zaliczkę na podatek w wysokości 18% niezależnie od wysokości honorarium. Przy naliczaniu zaliczki na podatek uwzględnia się tzw. autorskie koszty uzyskania w wysokości 50% przychodu.

Wyjaśnienie

Podatek dochodowy w formie ryczałtu w wysokości 18% należności (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów) oblicza się, jeśli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł (art. 30 ust. 1 pkt 5a i ust. 3 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: updof).
Ryczałt ma jednak zastosowanie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymienionej w art. 13 pkt 2 i 5–9 updof, czyli m.in. z tytułu umowy-zlecenia lub o dzieło.

W tym przypadku dom kultury co prawda zawarł umowę o dzieło, ale dotyczy ona przychodów podlegających przepisom Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przychody z tego tytułu kwalifikuje się do przychodów z praw majątkowych. Jak wynika z art. 18 updof, zalicza się do nich w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Oznacza to, że do przychodów z praw autorskich nie stosuje się ryczałtu od tzw. małych umów w wysokości 18% należności. Instytucja kultury, która wypłaca honorarium z umowy o dzieło dotyczącej praw autorskich, niezależnie od jej wysokości powinna obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek według zasad określonych w art. 41 i 42 updof.

Zaliczkę potrąca się od należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów (w tym przypadku 50% należności), stosując stawkę 18%. Dotyczy to należności wypłacanych osobom niebędącym pracownikami instytucji kultury.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 10 lipca 2014 r. poz. 915)
  • Ustawa 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 152, poz. 1016)