Pytanie

Statut GOK określa, że źródła jego finansowania to roczna dotacja organizatora, wpływy uzyskiwanych z prowadzonej działalności, w tym również działalności gospodarczej i sprzedaży majątku ruchomego, darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych, a także przychody z innych źródeł.
Czy GOK może użyczać odpłatnie swój samochód, a uzyskane środki przeznaczyć na działalność statutową? Czy konieczna jest aktualizacja statutu?
Jak wygląda to z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?

GOK może prowadzić taką działalność, jeżeli przewiduje to jego statut. Przychody z odpłatnego udostępniania samochodu skorzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku, jeżeli instytucja spełni wymagane warunki.

Wyjaśnienie

Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł (art. 28 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej).

Oznacza to, że instytucja kultury może uzyskiwać przychody z odpłatnego udostępniania składników swojego majątku, w tym samochodu.

Jednak instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora, który zawiera m.in. zakres działalności, a także postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić (art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy o działalności kulturalnej).

A to oznacza, że działalność, o której mowa w pytaniu, powinna figurować w statucie instytucji kultury jako działalność inna niż podstawowa działalność statutowa, czyli kulturalna. Jeśli taka działalność nie jest wymieniona w statucie, to należy go zmienić.

Sam fakt określenia w statucie jako źródeł finasowania GOK wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, w tym również działalności gospodarczej, oraz wpływów z innych źródeł nie jest wystarczający.

Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), wolne od podatku dochodowego są bowiem dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność kulturalna, oświatowa, sportowa, w zakresie ochrony środowiska, charytatywna — w części przeznaczonej na cele objęte zwolnieniem wymienione w tym przepisie.

Zwolnienie to ma też zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i — bez względu na termin — wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na:

  • nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz
  • opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów (art. 17 ust. 1b updop).

Zwolnienie to nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż objęte zwolnieniem (art. 17 ust. 1a pkt 2 updop).

Spełnienie tych warunków spowoduje, że środki własne, które instytucja kultury uzyska z wynajmu swojego samochodu, skorzystają z tego zwolnienia od podatku dochodowego w części przeznaczonej i wydatkowanej na cele objęte zwolnieniem zgodnie z przytoczonymi przepisami.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194; ost. zm. Dz.U. z 24 października 2019 r. poz. 2020)
  • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 4 października 2021 r. poz. 1800; ost. zm. Dz.U. z 25 października 2022 r. poz. 218)