Pytanie

Nowy główny księgowy instytucji zauważył, że od 2002 do 2010 r. zyski instytucji kultury nie były przeksięgowane na fundusz instytucji, tylko pozostawione na koncie „Wynik z lat ubiegłych”. Od 2011 r. wynik był już odnoszony prawidłowo na fundusz instytucji, a od 2015 r. na fundusz rezerwowy.
Czy można teraz pod datą 31 grudnia 2017 r. przeksięgować saldo konta „Wynik z lat ubiegłych” na konto „Fundusz instytucji kultury” — jako mienie nabyte?
Czy potrzebna jest na to zgoda organizatora?

Wypracowany przez instytucję kultury zysk zwiększa fundusz po podjęciu przez organ zatwierdzający decyzji o jego przeznaczeniu.

Wyjaśnienie

Instytucja kultury ma obowiązek tworzenia funduszu instytucji kultury oraz funduszu rezerwowego (art. 29 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego wynik finansowy instytucji kultury pozostaje na koncie 860 „Wynik finansowy”. Dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego instytucja przeksięgowuje ustalony na dzień bilansowy wynik z konta 860 na konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”. Następnie, po podjęciu przez organ zatwierdzający decyzji, że wypracowany przez instytucję kultury zysk netto zwiększy fundusz rezerwowy (przed zmianą przepisów — fundusz instytucji kultury), dokonuje się przeksięgowania na ten fundusz. A zatem, jeśli w latach 2002–2010 decyzja organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe przewidywała zwiększenie funduszu instytucji kultury, to — moim zdaniem — właśnie na ten fundusz należy przeksięgować zysk pozostający do tej pory na koncie rozliczenia wyniku finansowego. W takiej sytuacji nie trzeba o tym informować organizatora.

Jednak jeśli nie było decyzji organu zatwierdzającego o przeznaczeniu zysku za lata 2002–2010 na fundusz, to należy tę sytuację wyjaśnić z organizatorem, a do tego czasu zysk za te lata pozostawić na koncie „Wynik z lat ubiegłych”.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 20 lutego 2018 r. poz. 395; ost. zm. Dz.U. z 21 lutego 2018 r. poz. 398)