Pytanie

W tym miesiącu mamy do wypłaty wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy dla pracownika. Nie wiemy, co — po ostatniej nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej — zrobić z wysługą lat. Dotychczas wysługę lat w okresie choroby wypłacał zakład pracy i nie była brana do podstawy zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS.
Dodam, że w naszej instytucji jest regulamin wynagradzania oparty całkowicie na rozporządzeniu Ministra Kultury z 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury oraz Kodeksie pracy. Nie ma w nim żadnych dodatkowych zapisów na temat wysługi lat.

Obecnie nie ma podstaw, aby zmienić zasadę wypłaty dodatku za wysługę lat, aż do momentu wydania nowego rozporządzenia. Dodatek za wysługę lat należy więc wypłacić na dotychczasowych zasadach.

Wyjaśnienie

W zmienionej od 1 stycznia 2012 r. ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej, w nowym art. 31d ustalono, że warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury, określone w ustawie, obowiązują do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania.

W instytucji opisanej w pytaniu funkcjonuje regulamin wynagradzania, w którym zawarto prawdopodobnie ustalenie, że w sprawach nieuregulowanych ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (dalej: rozporządzenie). Ponadto zapewne ustalono, że dodatek za wysługę lat wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia za wszystkie dni pracy oraz dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego (§ 4 pkt 4 rozporządzenia). Zgodnie z art. 13 ustawy z 31 sierpnia 2011 r. nowelizującej ustawę o działalności kulturalnej (dalej: nowelizacja) wprowadzono przepis, na podstawie którego dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane m.in. na podstawie starego (sprzed nowelizacji) art. 31 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (ww. rozporządzenie) zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, czyli do 30 czerwca 2012 r. (art. 13 nowelizacji).

Podstawy prawne

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; ost. zm. Dz.U. 2011 r. Nr 207, poz. 1230)
  • Ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 207, poz. 1230)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz.U. Nr 45, poz. 446; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 196, poz. 1516)