Pytanie

1 lipca 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury (GOK) — samorządowa osoba prawna — zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Czy występy działających przy GOK zespołów regionalnych zorganizowane dla firm lub innych samorządowych osób prawnych należy potraktować jak usługi opodatkowane VAT czy też zwolnione?

Usługi polegające na organizacji występów zespołów regionalnych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw lub innych samorządowych osób prawnych powinny być zwolnione od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

Wyjaśnienie

Ze zwolnienia od VAT korzystają usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora, który tworzy instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana (art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT).

Zwolnienie to stosuje się pod warunkiem, że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług (art. 43 ust. 18 ustawy o VAT). Zwolnienie od VAT dla usług kulturalnych nie ma zastosowania m.in. do usług w zakresie wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (art. 43 ust. 19 lit. a ustawy o VAT). Oznacza to, że usługi związane z występami zespołów regionalnych na zlecenie przedsiębiorców i innych podmiotów korzystają ze zwolnienia od VAT, jeśli GOK:

  • jest podmiotem prawa publicznego lub podmiotem uznanym za instytucję o charakterze kulturalnym lub jest wpisany do rejestru instytucji kultury,
  • świadczy usługi kulturalne,
  • nie świadczy usługi wstępu na imprezy kulturalne (art. 43 ust. 19 ustawy o VAT),
  • nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

GOK z pewnością jest instytucją kultury powołaną i prowadzoną przez organizatora oraz wpisaną do rejestru instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Należy też uznać, że występy zespołów regionalnych działających przy GOK stanowią usługi kulturalne. Zatem, o ile GOK nie jest organizatorem imprezy, na którą wstęp wiąże się z odpłatnością dla jej uczestników, to odpłatne usługi związane z występami działających przy nim zespołów regionalnych powinny
korzystać ze zwolnienia od VAT.

Warunkiem zastosowania zwolnienia od VAT jest przeznaczenie zysków ze świadczenia usług w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Podobne stanowisko w sprawie sprzedaży spektakli poza własnym ośrodkiem zajmują organy podatkowe.

Z interpretacji podatkowych

Zatem, w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymuje opłatę ryczałtową za realizację spektaklu, dokonana przez Zainteresowanego «sprzedaż» usługi kulturalnej w postaci spektaklu teatralnego korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy [o VAT], także w sytuacji sprzedaży usług za wynagrodzeniem ryczałtowym innym podmiotom w formie spektakli wyjazdowych.
Pobierając bowiem ustaloną w formie ryczałtowej opłatę za prezentację spektaklu teatralnego, Wnioskodawca nie pobiera opłat za wstęp, lecz dokonuje sprzedaży ww. usługi kulturalnej. Podkreślić należy, iż zwolnienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że osiągane przez Zainteresowanego zyski są przeznaczone w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 lipca 2012 r., nr ILPP1/443-362/12-6/NS

Podstawa prawna

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 5 września 2013 r. poz. 1027)