Pytanie

Samorządowe instytucje kultury i sportu często kupują artykuły spożywcze, takie jak np. kawa, herbata, ciasto, batoniki dla dzieci, albo zamawiają catering na organizowane przez siebie imprezy kulturalne i sportowe.
Czy takie zakupy są dozwolone? Czy mogą być zakwestionowane przez kontrolę?
Czy takie zakupy można ewentualnie finansować z przychodów własnych zamiast z dotacji?

Nie ma przeszkód, aby instytucja kultury kupowała artykuły spożywcze na organizowane imprezy czy zamawiała catering. Zakupy artykułów spożywczych na imprezy instytucja kultury może sfinansować zarówno ze środków własnych, jak i z dotacji.

Wyjaśnienie

Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów (art. 28 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Organizowanie imprez kulturalnych jest działalnością statutową instytucji kultury. Nie ma przepisów, które zabraniają zorganizowania poczęstunku w trakcie takiej imprezy. Z tym, że poczęstunek nie powinien być wystawnym przyjęciem. Moim zdaniem, skromny poczęstunek można sfinansować także dotacją:

  • podmiotową, która służy dofinansowaniu działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności kulturalnej);
  • celową na realizację wskazanych zadań i programów, jeśli taką instytucja kultury otrzyma na zorganizowanie imprezy (art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy o działalności kulturalnej).

Proszę pamiętać, że koszty imprez powinny być ujęte w planie finansowym instytucji kultury.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 października 2018 r. poz. 1983).