Pytanie

Czy zakup książek (oraz innych zbiorów bibliotecznych) do biblioteki samorządowej jest wydatkiem bieżącym i może być finansowany z dotacji podmiotowej? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Książki są dla biblioteki środkiem trwałym, jednak można je finansować dotacją podmiotową.

Wyjaśnienie

Organizator ma obowiązek zapewnienia instytucji kultury środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona (art. 12 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Generalnie zakupy środków trwałych powinny być finansowane dotacją celową.

Niestety żadne przepisy nie podają definicji wydatków bieżących.

Niedoprecyzowanie przepisów stwarza problemy z finansowaniem zakupu książek w bibliotekach. I choć to nie zakup książek jest działalnością statutową biblioteki, a ich wypożyczanie, to przecież księgozbiór trzeba uzupełniać, a bez zakupu nowych woluminów biblioteka może mieć problemy z działalnością statutową.

Z drugiej strony jednak trudno zakładać, że dana książka będzie wypożyczana w czasie krótszym niż rok, a zatem jest ona środkiem trwałym, który nie podlega finansowaniu z dotacji podmiotowej.

A zatem, czy można sfinansować zakup książek dotacją podmiotową?

Biorąc pod uwagę § 3 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, z dotacji celowej na wydatki majątkowe (inwestycyjnej) mogą być dokonywane wyłącznie zakupy między innymi środków trwałych. Wyjątek stanowią te, których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, określonego w przepisach podatkowych — obecnie jest to 10 000 zł (art. 16f ust. 3 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych). Można zatem uznać, że wydatki poniżej 10 000 zł traktuje się jako wydatki na działalność bieżącą i finansować je dotacją podmiotową.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194; ost. zm. Dz.U. z 24 października 2019 r. poz. 2020)
  • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 4 października 2021 r. poz. 1800; ost. zm. Dz.U. z 20 maja 2022 r. poz. 1079)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. nr 238, poz. 1579)