Pytanie

W październiku 2013 r. biblioteka podpisała umowę na przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w kwocie 20 000 zł na zakup środków trwałych. Aby otrzymać środki z PROW, biblioteka musiała w listopadzie 2013 r. zakupić środki trwałe z kredytu bankowego i rozliczyć je. Środki te biblioteka przyjęła do użytkowania w miesiącu ich zakupu, a od następnego miesiąca rozpoczęła naliczanie amortyzacji (umorzenia) metodą liniową. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w 2014 r. z chwilą otrzymania środków z PROW. Biblioteka ewidencjonuje koszty tylko w zespole kont 4. Jak prawidłowo ująć te zdarzenia w księgach rachunkowych roku 2013 i 2014?

Dotacje na zakup środka trwałego biblioteka ujmuje w księgach rachunkowych, uwzględniając rozliczenia międzyokresowe przychodów. Następnie zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od sfinansowanych z tych źródeł środków trwałych (art. 41 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości).

Wyjaśnienie

Otrzymanie dotacji po rozpoczęciu odpisów amortyzacyjnych od przyjętego do używania środka trwałego powoduje konieczność jednorazowego rozliczenia części przychodów w proporcji do już dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Biblioteka w księgach rachunkowych 2013 r. powinna ująć:

 1. Wpływ kredytu bankowego na rachunek:
  • Wn 130 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 134 „Kredyt bankowy”.
 2. Zakup środka trwałego:
  • Wn 300 „Rozliczenie zakupu” — kwota netto,
  • Wn 221 „VAT naliczony” — kwota VAT, jeśli VAT jest do odliczenia,
  • Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami” — – kwota brutto.
 3. Przyjęcie środka trwałego do używania:
  • Wn 010 „Środki trwałe”,
  • Ma 300 „Rozliczenie zakupu”.
 4. Zapłata za środek trwały:
  • Wn 201 „Rozrachunki z dostawcami”,
  • Ma 130 „Rachunek bankowy”.
 5. Amortyzacja za grudzień 2013 r.:
  • Wn 400 „Amortyzacja”,
  • Ma 071 „Umorzenie środków trwałych”.

Natomiast w księgach rachunkowych 2014 r. biblioteka wprowadzi zapisy:

 1. Amortyzacja za miesiące przed otrzymaniem dotacji:
  • Wn 400 „Amortyzacja”,
  • Ma 071 „Umorzenie środków trwałych”.
 2. Wpływ środków pieniężnych z dotacji na rachunek bankowy:
  • Wn 130 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
 3. Zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych:
  • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.
 4. Comiesięczny odpis amortyzacyjny z równoległym przeniesieniem do pozostałych przychodów operacyjnych odpowiadającej mu części dotacji:
  • Wn 400 „Amortyzacja”,
  • Ma 071 „Umorzenie środków trwałych”; równolegle:
  • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

  Taki sposób rozliczania środka trwałego sfinansowanego w części dotacją należy stosować do chwili zakończenia amortyzacji.

 5. Spłata kredytu bankowego:
  1. rata kapitałowa:
   • Wn 134 „Kredyty bankowe”,
   • Ma 130 „Rachunek bankowy”;
  2. odsetki:
   • Wn 751 „Koszty finansowe”,
   • Ma 130 „Rachunek bankowy”.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 11 marca 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 28 maja 2013 r. poz. 613)