• Liczba stron: 310
 • ISBN-13: 978-83-935974-5-1
 • Cena katalogowa: 159,00 zł
 • Cena dla prenumeratorów: 139,00 zł
 • Stan prawny: listopad 2013

Każdy księgowy dba o porządek w dokumentach, gdyż tylko wtedy łatwo i szybko może dotrzeć do potrzebnych informacji, sprawdzić daną operację, wychwycić ewentualne błędy i je skorygować. Rachunkowość instytucji kultury jest bezpośrednio związana z jej sprawozdawczością, gdyż na podstawie danych z rzetelnie i bezbłędnie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdania finansowe, a także budżetowe.

Aby przybliżyć Państwu problematykę dotyczącą sporządzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury oraz tych sprawozdań budżetowych, które mają one obowiązek składać, Redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała nową publikację pt.

Zamknięcie roku w instytucjach kultury. Sprawozdawczość bez tajemnic.

W przygotowanej z myślą o instytucjach kultury praktycznej publikacji znajdą Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jak prawidłowo wyceniać składniki aktywów i pasywów?
 • Jak poprawnie wypełnić formularze sprawozdawcze dotyczące instytucji kultury?
 • Które zdarzenia po dniu bilansowym wymagają korekty sprawozdania?
 • Jak ująć w bilansie rozliczenia międzyokresowe?
 • Kiedy sprawozdanie instytucji podlega badaniu przez biegłego rewidenta i jak powinna przebiegać współpraca?
 • Jak skorygować rachunek przepływów pieniężnych o różnice kursowe?
 • W jakich okolicznościach biegły rewident wyda opinię z zastrzeżeniami albo odmówi wydania opinii o sprawozdaniu finansowym instytucji?
 • Jakie dane podają instytucje kultury w informacjach dodatkowych i objaśnieniach i z jakim stopniem szczegółowości?
 • Jak ująć przychody, w tym dotację podmiotową, oraz koszty instytucji kultury w rachunku zysków i strat?

Autorki książki, Ewa Ostapowicz oraz Marianna Sobolewska, na licznych przykładach i propozycjach ewidencji księgowej rozwiązują problemy i rozwiewają wątpliwości głównych księgowych w instytucjach kultury związane z zamknięciem roku oraz przygotowaniem sprawozdań budżetowych.

Spis treści

1. Przygotowanie do zamknięcia roku
1.1. Inwentaryzacja
1.1.1. Odpowiedzialność za inwentaryzację
1.1.2. Metody, terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
1.1.3. Ewidencja księgowa inwentaryzacji
1.1.4. Skontrum materiałów bibliotecznych a inwentaryzacja księgozbioru
1.2. Wycena bilansowa aktywów i pasywów
1.2.1. Cena zakupu
1.2.2. Cena nabycia
1.2.3. Koszt wytworzenia produktu
1.2.4. Cena sprzedaży netto
1.2.5. Wartość godziwa
1.2.6. Kurs waluty obcej
1.2.7. Kwota wymagająca zapłaty
1.2.8. Wartość nominalna
1.2.9. Odpisy aktualizujące
1.3. Zestawienie obrotów i sald — uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych
1.3.1. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej
1.3.2. Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych
1.4. Zakładowy plan kont instytucji kultury

2. Bilans
2.1. Aktywa
2.1.1. Wartości niematerialne i prawne
2.1.1.1. Wycena wartości niematerialnych i prawnych
2.1.1.2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
2.1.1.3. Odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych i prawnych
2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe
2.1.2.1. Środki trwałe
2.1.2.2. Środki trwałe w budowie
2.1.2.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
2.1.3. Należności długoterminowe
2.1.4. Inwestycje długoterminowe
2.1.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2.1.6. Zapasy
2.1.6.1. Materiały
2.1.6.2. Półprodukty i produkty w toku
2.1.6.3. Produkty gotowe
2.1.6.4. Towary
2.1.6.5. Zaliczki na dostawy
2.1.7. Należności krótkoterminowe
2.1.7.1. Należności z tytułu dostaw i usług
2.1.7.2. Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
2.1.7.3. Inne należności
2.1.7.4. Należności dochodzone w drodze sądowej
2.1.8. Inwestycje krótkoterminowe
2.1.8.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
2.1.8.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
2.1.9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2.2. Pasywa
2.2.1. Kapitał (fundusz) własny
2.2.1.1. Kapitał (fundusz) podstawowy
2.2.1.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
2.2.1.3. Błąd popełniony w poprzednich latach obrotowych
2.2.1.4. Zysk (strata) netto
2.2.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
2.2.2.1. Rezerwy na zobowiązania
2.2.2.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
2.2.2.3. Pozostałe rezerwy
2.2.3. Zobowiązania długoterminowe
2.2.4. Zobowiązania krótkoterminowe
2.2.4.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
2.2.4.2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń, i innych świadczeń
2.2.4.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
2.2.4.4. Inne zobowiązania krótkoterminowe
2.2.4.5. Fundusze specjalne
2.2.5. Rozliczenia międzyokresowe
2.2.5.1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
2.2.5.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2.3. Przykładowy bilans

3. Rachunek zysków i strat
3.1. Rodzaje rachunku zysków i strat
3.2. Wynik działalności operacyjnej
3.3. Dotacje podmiotowe na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytucji kultury
3.4. Przychody ze sprzedaży
3.5. Koszty działalności operacyjnej i ich rozliczenie
3.6. Pozostałe koszty i przychody operacyjne
3.7. Przychody i koszty finansowe
3.8. Straty i zyski nadzwyczajne
3.9. Podatek dochodowy oraz inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
3.10. Ustalanie i ewidencja księgowa wyniku finansowego netto według wariantu porównawczego
3.11. Ustalanie i ewidencja księgowa wyniku finansowego netto według wariantu kalkulacyjnego
3.12. Przykładowy rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

5. Rachunek przepływów pieniężnych
5.1. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
5.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
5.3. Zysk (strata) netto oraz korekty
5.3.1. Amortyzacja
5.3.2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
5.3.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5.3.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5.3.5. Zmiana stanu rezerw
5.3.6. Zmiana stanu zapasów
5.3.7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
5.3.8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
5.3.9. Inne korekty
5.4. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
5.5. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
5.6. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
5.7. Przepływy pieniężne netto razem
5.8. Środki pieniężne
5.8.1. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
5.8.2. Środki pieniężne na początek okresu
5.8.3. Środki pieniężne na koniec okresu
5.9. Przykładowe rachunki przepływów pieniężnych instytucji kultury

6. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informacje dodatkowe
6.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
6.2. Dodatkowe informacje i objaśnienia

7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

8. Zdarzenia po dniu bilansowym
8.1. Zdarzenia wymagające i niewymagające korekt sprawozdania
8.2. Moment uzyskania informacji o zdarzeniach po dniu bilansowym
8.3. Ewidencja księgowa zdarzeń po dniu bilansowym

9. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
9.1. Obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań finansowych instytucji kultury
9.2. Cel badania sprawozdania finansowego
9.3. Harmonogram prac związanych z zamknięciem ksiąg i sporządzeniem sprawozdania finansowego
9.4. Umowa o badanie sprawozdania finansowego instytucji kultury. Obowiązki stron
9.5. Treść opinii biegłego rewidenta
9.5.1. Przykładowa opinia biegłego rewidenta bez zastrzeżeń
9.5.2. Przykładowa opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniem
9.6. Raport uzupełniający opinię
9.7. Niezależność biegłego rewidenta

10. Sprawozdania budżetowe instytucji kultury
10.1. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych
10.1.1. Formy sporządzania i przekazywania sprawozdań
10.1.2. Komu i w jakim terminie instytucje kultury przekazują sprawozdania
10.1.3. Zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
10.1.4. Układ przedmiotowy sprawozdań
10.1.5. Układ podmiotowy sprawozdań
10.1.6. Sprawozdanie Rb-Z — kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
10.1.7. Rb-UZ — roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
10.1.8. Zasada zgodności danych w sprawozdaniach Rb-UZ i Rb-Z
10.1.9. Rb-N — kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
10.1.10. Rb-UN — roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej
10.1.11. Korekty sprawozdań z operacji finansowych
10.1.12. Sprawozdawczość finansowa a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
10.2. Sprawozdania Rb-Ws
10.2.1. Kiedy wydatek zalicza się do wydatków strukturalnych
10.2.2. Obszary tematyczne i kody stosowane przez instytucje kultury
10.2.3. Przykłady kwalifikowania do odpowiednich kodów wydatków strukturalnych przez instytucje kultury