Państwowe i samorządowe instytucje kultury, jak również inne podmioty, do 31 stycznia 2013 r. mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Twórczości. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem wsparcia ma być wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz zwiększenie roli muzyki najnowszej. Znacząca jest również popularyzacja nowej muzyki wśród szerokiej publiczności, w kręgu odbiorców niezawodowych, w tym wśród dzieci i młodzieży.

Można zatem ubiegać się o dofinansowanie zadań obejmujących zamówienie wraz z prawykonaniem jednego nowego dzieła:

  • muzycznego,
  • muzyczno-choreograficznego,
  • słowno-muzycznego lub
  • multimedialnego z dominującą obecnością muzyki.

Realizacja zadania ma się odbyć w trybie jednorocznym, w roku 2013, lub w trybie dwuletnim, w latach 2013–2014. Kwota wnioskowanego dofinansowania musi mieścić się między 10 000 zł a 60 000 zł. A wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 90% budżetu przedstawionego we wniosku.

Dodatkowo, zadania dwuletnie muszą spełniać następujące warunki:

  1. wnioskodawca przedstawia w formularzu wniosku odrębne kosztorysy i harmonogramy na każdy rok realizacji zadania;
  2. w kosztorysie obejmującym pierwszy rok realizacji zadania wnioskowane dofinansowanie musi obejmować 70% całościowej kwoty wnioskowanej na lata 2013–2014.

Wnioski należy składać w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI). Trzeba przy tym pamiętać o prawidłowym podaniu NIP-u i REGON-u.

Wnioski są rozpatrywane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru i w tym też terminie instytucja zarządzająca przekaże wnioskodawcom pisemne informacje na temat rozpatrzenia złożonych przez nich wniosków.

Więcej informacji o konkursie oraz szczegółowy regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie Kolekcje — Zamówienia kompozytorskie.