• Autor: Andrzela Gawrońska-Baran,
  • Liczba stron: 248
  • ISBN-13: 978-83-932461-0-6
  • Cena katalogowa: 99,00 zł
  • Cena dla prenumeratorów: 99,00 zł
  • Stan prawny: czerwiec 2011

Wyjątkowa publikacja przygotowana specjalnie z myślą o specyficznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o charakterze kulturalnym czy artystycznym. Stan prawny: 15 czerwca 2011 r.

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury. Wybrane zagadnienia. Format A5, 248 stron, oprawa klejona, stan prawny: 15 czerwca 2011 r.

Spis treści

Wprowadzenie
1. Stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych przez instytucje kultury
1.1. Informacje ogólne
1.2. Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro
1.3. Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych na usługi „naukowe”

2. Ustalanie wartości zamówienia
2.1. Pojęcie jednego zamówienia
2.1.1. Przedstawienia teatralne
2.1.2. Zamówienia publiczne na książki w bibliotekach
2.2. Zakaz dzielenia zamówienia
2.3. Zamówienia udzielane w częściach
2.4. Zamówienia na usługi i dostawy powtarzające się okresowo
2.5. Zamówienia nieplanowane
2.6. Ustalanie wartości zamówienia współfinansowanego ze środków unijnych a zamówienia własne
2.7. Termin ustalenia wartości zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Informacje ogólne
3.2. Zasada jednoznaczności opisu i opis za pomocą norm
3.3. Zakaz wskazywania nazw i oferty równoważne
3.4. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniach „kulturalnych”
3.5. Inne informacje w opisie
3.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

4. Udzielanie zamówień na usługi w zakresie kultury jako usługi niepriorytetowe

5. Ogłoszenia
5.1. Rodzaje ogłoszeń i miejsce publikacji
5.2. Informacja dodatkowa po ogłoszeniu w publikatorze
5.3. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
6.1. Informacje ogólne
6.2. Wyjaśnianie treści specyfikacji
6.3. Zmiana treści specyfikacji

7. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
7.1. Informacje ogólne
7.1.1. Opis sposobu oceny spełniania warunków
7.1.2. Oświadczenia wykonawcy
7.2. Posiadanie uprawnień
7.3. Wiedza i doświadczenie
7.4. Potencjał techniczny i kadrowy
7.5. Zdolność finansowa i ekonomiczna

8. Dokumenty lub oświadczenia żądane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
8.1. Informacje ogólne
8.2. Doświadczenie wykonawcy
8.3. Wykaz osób
8.4. Potwierdzenie warunku finansowego i ekonomicznego
8.5. Dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego
8.6. Uzupełnianie dokumentów
8.7. Termin na uzupełnienie dokumentów
8.8. Wyjaśnianie dokumentów

9. Wykluczenie wykonawcy z postępowania
9.1. Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy po wyroku sądu
9.2. Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy bez wyroku sądu
9.3. Wykluczenie za prawomocne skazanie za przestępstwa
9.4. Wykluczenie podmiotów zbiorowych
9.5. Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji
9.6. Wykluczenie związane z wadium
9.7. Wykluczenie z powodu niewykazania spełniania warunków

10. Wybrane tryby udzielania zamówień — ogólna charakterystyka
10.1. Przetarg nieograniczony
10.2. Zamówienie z wolnej ręki
10.2.1. Informacje ogólne
10.2.2. Jeden wykonawca z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze
10.2.3. Jeden wykonawca z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych
10.2.4. Zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej

11. Konkurs architektoniczny

12. Umowy instytucji kultury w sprawach zamówień publicznych
12.1. Termin zawarcia
12.2. Zmiana umowy
12.3. Odstąpienie od umowy

13. Zaliczki na realizację zamówienia

14. Dokumentowanie postępowania
14.1. Informacje ogólne
14.2. Sposób sporządzania protokołu
14.3. Udostępnianie protokołu

Pobierz fragment książki