1. Wydawcą serwisu internetowego Wydawnictwa Prawo dla Praktyków („Serwis”) jest firma Wydawnictwo Prawo dla Praktyków z siedzibą w Warszawie, mieszcząca się pod adresem: Obrońców Tobruku 34/37, 01-494 Warszawa.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Wydawnictwa Prawo dla Praktyków, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych i innych są zastrzeżone na rzecz Wydawnictwa Prawo dla Praktyków lub na rzecz podmiotów i osób, których materiały — na podstawie współpracy z Wydawnictwem Prawo dla Praktyków — są udostępniane na stronach Serwisu.
  Tak Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 3. Korzystanie z materiałów i elementów Serwisu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz elementów w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 4 niniejszych „Zasad korzystania z serwisu Wydawnictwa Prawo dla Praktyków”, zabronione jest w szczególności:
  • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie w dowolny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i elementów udostępnianych na jego stronach,
  • rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Serwisu (w tym aktualnych) artykułów, opracowań i innych utworów na jakiekolwiek tematy,
  • pobieranie zawartości serwisu i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej — co do jakości lub ilości — części.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i jego elementów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworów lub elementów serwisu lub godzić w słuszne interesy Wydawnictwa Prawo dla Praktyków oraz podmiotów, których utwory lub elementy — na podstawie współpracy z Wydawnictwem Prawo dla Praktyków — są udostępniane na stronach Serwisu.
 5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników do udostępnianych w Serwisie artykułów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wspomnianych odnośników na stronach naruszających prawo, chronione prawem dobra instytucji lub osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 6. Jakiekolwiek inne, niż określone wyżej, korzystanie z utworów i elementów Serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody Wydawnictwa Prawo dla Praktyków jest zabronione, a naruszenie praw Wydawnictwa Prawo dla Praktyków (lub współpracujących podmiotów) do podlegających ochronie utworów i elementów będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
 7. Dane udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym. Wydawnictwo Prawo dla Praktyków nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność, dokładność i kompletność, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu.
 8. Niniejsze „Zasady korzystania z serwisu Wydawnictwa Prawo dla Praktyków” nie ograniczają praw użytkowników i podmiotów współpracujących z Wydawnictwem Prawo dla Praktyków do treści zamieszczanych przez nich na stronach Serwisu.
 9. Wydawnictwo Prawo dla Praktyków ma prawo dokonywać zmian „Zasad korzystania z serwisu Wydawnictwa Prawo dla Praktyków” w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
 10. „Zasady korzystania z serwisu Wydawnictwa Prawo dla Praktyków” wchodzą w życie z dniem 15 stycznia 2011 roku.