Pytanie

Czy okresy pobierania zasiłku i stypendium (staż) z urzędu pracy można doliczyć do dodatku za wieloletnią pracę w instytucji kultury, w której obowiązuje regulamin wynagradzania?

Odpowiedź na to pytanie zależy od postanowień zawartych w regulaminie wynagradzania instytucji kultury.

Wyjaśnienie

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje zasada określona w art. 31d ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), że warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury, określone w ustawie o działalności kulturalnej, obowiązują do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania.

Oznacza to, że instytucje kultury, w których obowiązuje układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania, nie mają obowiązku stosowania ustawy o działalności kulturalnej w zakresie ustalania zasad i warunków wynagradzania. W art. 31d ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej nie przewidziano bowiem żadnych świadczeń czy też zasad ich wypłaty, które należy zagwarantować pracownikom w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania obowiązującym w instytucji kultury.
Każda instytucja kultury, która zatrudnia co najmniej 20 pracowników nieobjętych zakładowym ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ma obowiązek ustalić warunki wynagradzania w regulaminie wynagradzania (art. 772 § 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).

Przywołane przepisy oznaczają, że instytucja kultury może, ale nie musi określać zasad wynagradzania zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie o działalności kulturalnej oraz wydanym na jej podstawie Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.
Dotyczy to również zasad nabywania prawa do dodatku stażowego.

Jeśli regulamin wynagradzania obowiązujący w instytucji kultury nie zawiera odrębnych zasad, to do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednie, zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, pod warunkiem że na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 31 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej).

Takim „innym okresem” jest m.in. okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium wypłacanego dla bezrobotnych, które wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych (art. 79 ust. 1 Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 1 kwietnia 2014 r. poz. 423)
  • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 13 czerwca 2013 r. poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 27 grudnia 2013 r. poz. 1645)
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 17 lutego 2014 r. poz. 208)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 8 października 2012 r. poz. 1105)