Pytanie

Czy dyrektora ośrodka kultury, powołanego na czas nieokreślony, którego nie obowiązują przepisy przejściowe wynikające z Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej) można ponownie powołać na to stanowisko bez przeprowadzania konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi na okres 7 lat, jeżeli jest taka wola jego i organizatora?

Strony umowy mogą dowolnie kształtować jej treść, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa. Na podstawie art. 8 ust. 6 nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej przepisów dotyczących ustawowego wygaśnięcia powołań sprzed nowelizacji nie stosuje się do dyrektorów ośrodków kultury. Oznacza to, że stosunek powołania nawiązany na czas nieokreślony trwa do czasu jego rozwiązania przez strony, a nie na podstawie zasad wprowadzonych nowelizacją ustawy o działalności kulturalnej, która wprowadziła przepisy przejściowe dla niektórych dyrektorów powołanych jeszcze przed tą zmianą przepisów (art. 8 ust. 3 i 4 nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej).

Wyjaśnienie

Nie ma więc przeszkód, aby taki stosunek przekształcić w powołanie na czas określony. Prawidłowym sposobem takiego przekształcenia jest odwołanie ze stanowiska z jednoczesnym powołaniem na określony czas. W przypadku dyrektora instytucji kultury nie jest to bowiem umowa o pracę, którą można przekształcić za pomocą aneksu.

Zwracam uwagę, że powołanie na czas nieokreślony i powołanie na czas określony to w rozumieniu Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy dwie odrębne konstrukcje prawne i zastosowanie takiego trybu w przypadku powołania na czas określony jest prawidłowe.

Zasady powołania dyrektora ośrodka kultury na czas określony znajdują się w natomiast w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej. Wynika z niego, że organizator powołuje dyrektora instytucji kultury na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Oznacza to, że konsultacje te są warunkiem koniecznym powołania dyrektora na czas określony.

Warunek konsultacji kandydatury dyrektora ze związkami zawodowymi nie dotyczy takiej instytucji, która (art. 15 w związku z art. 16 ustawy o działalności kulturalnej):

  • ma w statucie zapis o obowiązku przeprowadzenia konkursu na dyrektora lub
  • znajduje się na liście wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 lipca 2012 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu.

Zwracam uwagę, że jeżeli obowiązek przeprowadzenia konkursu na dyrektora wynika z innych przepisów i organizator nie odwoła dyrektora na podstawie ustawy o działalności kulturalnej, to powinien ten konkurs przeprowadzić.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 1 kwietnia 2014 r. poz. 423)
  • Ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 207, poz. 1230)
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 4 listopada 2014 r. poz. 1502)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 lipca 2012 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz.U. z 3 sierpnia 2012 r. poz. 889)