Pytanie

Czy w bibliotece można skorzystać z outsourcingu usług prawnych, czy też trzeba zatrudnić prawnika na podstawie umowy o pracę? Jeśli musi to być etat, to z jakich przepisów to wynika?

Biblioteka może bez przeszkód korzystać z zewnętrznych usług prawniczych. Nie ma przepisów, które nakazują zatrudnienie prawnika w bibliotece na podstawie umowy o pracę.

Wyjaśnienie

Biblioteka, jak każda z instytucji kultury, może korzystać z obsługi prawnej w dwóch formach:

  • zatrudnić radcę prawnego na cały etat albo jego część lub
  • zlecić stałą obsługę prawną albo konkretne zadanie prawne radcy prawnemu, adwokatowi lub określonej kancelarii prawnej.

Jedyne ograniczenie wynika z treści art. 4a Ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Wynika z niego, że adwokat nie może wykonywać zawodu na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że spośród prawników instytucja nie może zatrudnić na etacie jedynie adwokata, ale może zlecić stałą obsługę prawną lub prowadzenie określonej sprawy adwokatowi wykonującemu zawód w kancelarii prawnej, zespole adwokackim lub jednej ze spółek, o której mowa w tym przepisie. Zwracam uwagę, że ograniczenie to dotyczy tylko adwokatów. Radcę prawnego biblioteka może zatrudnić na umowę o pracę na dowolną część etatu, a nawet na cały etat.

Wybór formy współpracy z profesjonalnym prawnikiem zależy od decyzji dyrektora instytucji. Jeżeli biblioteka ma niewiele spraw, które wymagają opinii prawnej albo konsultacji z prawnikiem, powierzenie incydentalnej obsługi prawnej na zewnątrz jest dobrym rozwiązaniem, także ze względów ekonomicznych.

Jest jeszcze jedna rzecz, o której jednak trzeba pamiętać, zwłaszcza gdy biblioteka powierza stałą obsługę prawną np. radcy prawnemu prowadzącemu kancelarię prawną albo gdy w ciągu roku powierza mu do wykonania kilka spraw na podstawie umowy zlecenia. Otóż trzeba mieć na uwadze, że usługi te podlegają rygorom Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), jeśli w ciągu roku przekraczają równowartość w złotych 14 000 euro (art. 4 pkt 8 pzp).

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 146, poz. 1188; ost. zm. Dz.U. z 23 lipca 2013 r. poz. 829)
  • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907; ost. zm. Dz.U. z 9 września 2013 r. poz. 1047)