Tylko do 29 stycznia br. trwa nabór kandydatów na ekspertów w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Instytucją pośredniczącą w inicjatywie jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kandydatem na eksperta w programie może zostać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie została skazana prawomocnym wyrokiem oraz posiada wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie w dziedzinie objętej osią VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Kandydat na eksperta ponadto nie może być pracownikiem komórek organizacyjnych, pełniących funkcję Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej w programie.

Do obowiązków wyłonionych ekspertów należą m.in. podpisanie umowy na świadczenie usługi eksperckiej, podpisanie oświadczenia eksperta o bezstronności oraz deklaracji poufności przed wydaniem opinii. Wybrany ekspert zobligowany jest również do terminowego przygotowania oceny zgodnie ze wzorem i na warunkach wskazanych w umowie. Szacunkowa kwota wynagrodzenia za pracę ekspercką to 200 zł brutto.

Kandydat na eksperta POIiŚ powinien złożyć wniosek, który zawiera m.in.: formularz dotyczący wpisu do wykazu kandydatów na ekspertów oraz zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod ten adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

z dopiskiem: Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów POIiŚ

Szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy znajdują się na stronie internetowej MKiDN.