Do 5 lutego br. można nadsyłać zgłoszenia do ogólnopolskiego konkurs „Zabytek Zadbany”. Organizatorami inicjatywy są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, nad którymi prace trwały w latach 2010–2014.

Nadrzędnym celem konkursu jest upowszechnienie najlepszych standardów utrzymania i zagospodarowania obiektów oraz ich promocja. Istotnym zadaniem tegorocznej edycji konkursu jest także popularyzacja wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych prac konserwatorskich.

Konkurs skierowany jest do wszystkich właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Zgłoszenia mogą składać również Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub osoby działające z upoważnienia WKZ.

Inicjatywa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków realizowana jest w pięciu kategoriach. Są nimi:

  • Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu,
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
  • Adaptacja obiektów zabytkowych,
  • Kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane,
  • Kategoria specjalna: architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.

Ocenie jury podlegać będą przede wszystkim jakość i zakres prac konserwatorskich, budowlanych czy restauratorskich. Bardzo ważne w ocenie końcowej zgłoszenia będą także wykonane rewitalizacje zabytków.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
z dopiskiem „Zabytek Zadbany”

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.