Pytanie

W związku ze zmianą siedziby dyrektor instytucji kultury najpierw wydał zarządzenie dotyczące zmiany siedziby i pieczęci. W drugiej kolejności naniósł zmiany w statucie. Zmianę statutu powinna uchwalić rada miasta. Czy taka kolejność postępowania dyrektora instytucji kultury jest prawidłowa? Czy najpierw powinna być uchwała rady miasta co do zmiany siedziby, a później stosowne zarządzenie, zmiany pieczęci i fizyczne przeniesienie siedziby instytucji?

Skutki prawne ma uchwała rady gminy (miasta) jako organizatora o zmianie statutu w związku ze zmianą siedziby instytucji kultury. Dyrektor może jednak występować z inicjatywą związaną ze zmianą zapisów statutu kierowanej przez niego instytucji kultury. W kolejności więc pierwsza i zasadnicza powinna być uchwała organizatora instytucji kultury. Dokumenty wydawane przez dyrektora mają w tym przypadku charakter drugorzędny.

Wyjaśnienie

Organizator wydaje akt o utworzeniu instytucji kultury, w którym określa jej przedmiot działania, nazwę i siedzibę, a także określa, czy dana instytucja kultury jest instytucją artystyczną (art. 11 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej).

Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Statut zaś określa m.in. nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury (art. 13 ustawy o działalności kulturalnej).

W przypadku gminnych instytucji kultury akt o utworzeniu to stosowna uchwała rady miasta lub gminy, do której dołącza się, jako załącznik, statut tworzonej instytucji kultury. Zmian w statucie dokonuje się w takim samym trybie, co jego nadanie. A zatem, zmiany statutu m.in. w zakresie zmiany siedziby instytucji kultury dokonuje jej organizator w drodze odpowiedniej uchwały. Dopiero tak dokonana zmiana siedziby wywołuje skutki prawne.

Organizator, po zmianie statutu instytucji kultury, zamieszcza też odpowiednie poprawki w prowadzonym przez siebie rejestrze instytucji kultury.

Dyrektor instytucji kultury może występować z inicjatywą dokonania zmian w statucie, jednak samo wydanie przez niego zarządzenia dotyczącego zmiany siedziby i pieczęci nie jest wystarczające do skutecznej zmiany statutu.

Ponadto, zmiana statutu w zakresie zmiany siedziby instytucji pociąga za sobą konieczność zgłoszenia tego urzędom, tj. urzędowi skarbowemu i statystycznemu, a także do ZUS. Zmiana siedziby wpłynie też na zapisy umów zawieranych przez instytucję kultury.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 1 kwietnia 2014 r. poz. 423)