Pytanie

Biblioteka główna, oddział dla dzieci oraz filia zmieniają lokalizację. Biblioteka główna i oddział dla dzieci przenosi się w całości do nowej lokalizacji, natomiast księgozbiór filii ma zostać włączony do księgozbioru biblioteki głównej. Biblioteka główna zmienia nazwę na multibiblioteka, co wiąże się ze zmianą jej funkcji.
Czy to oznacza, że dyrektor powinien wnioskować do organizatora o likwidację czy też o włączenie i przeniesienie księgozbiorów?

W tym przypadku trzeba zmienić statut biblioteki, który określi nową strukturę tej instytucji kultury. Nie wiąże się to jednak z likwidacją biblioteki. Organizator powinien podać do publicznej wiadomości informację o zmianie statutu.

Wyjaśnienie

Biblioteka stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną działa na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora. Statut określa w szczególności (art. 11 ust. 1 i 3 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, dalej: ustawa o bibliotekach):

  • cele i zadania biblioteki;
  • organy biblioteki i jej organizację, w tym zakres działania i lokalizację filii oraz oddziałów;
  • nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki — w odniesieniu do biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej;
  • źródła finansowania działalności biblioteki.

Organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki, z czym wiąże się obowiązek upublicznienia takiego zamiaru.

Organizator ma obowiązek na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów (art. 13 ust. 2 ustawy o bibliotekach).

W tym przypadku nie ma więc konieczności połączenia, podziału ani likwidacji biblioteki, jednak organizator powinien zmienić statut biblioteki i podać informację o tym do publicznej wiadomości na 6 miesięcy przed dokonaniem zmian.

Podstawa prawna

Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz.U. z 7 sierpnia 2019 r. poz. 1479)