Pytanie

W zeszłym roku, aby usprawnić działania biblioteki, dyrektor zwiększył głównemu księgowemu etat z 1/4 na 1/2.
Czy trzeba w związku z tym zmieniać cały regulamin organizacyjny, czy wystarczy to zrobić aneksem do umowy o pracę?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy w regulaminie organizacyjnym jest wskazany wymiar etatu, na jaki jest zatrudniony główny księgowy w instytucji. Jeżeli takiego zapisu nie ma, zmiana regulaminu organizacyjnego nie jest wymagana.

Wyjaśnienie

Przede wszystkim zwracam uwagę, że zupełnie zbędne i wręcz problematyczne jest zamieszczanie w regulaminie organizacyjnym instytucji kultury wymiarów etatów osób w niej zatrudnionych.

Po pierwsze, nie ma takiego wymogu, a po drugie, taka informacja obowiązkowo musi znaleźć się w umowie o pracę (art. 29 § 1 pkt 4 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).

Zmiana umowy w tym zakresie pociągać będzie zawsze konieczność zmiany regulaminu organizacyjnego. Z punktu widzenia struktury organizacyjnej instytucji, którą odzwierciedlać ma regulamin organizacyjny, nie jest istotny wymiar etatu pracownika, ale zakres jego obowiązków, podporządkowanie, umiejscowienie jego stanowiska w strukturze instytucji.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 30 lipca 2020 r. poz. 1320; ost. zm. Dz.U. z 27 grudnia 2018 r. poz. 2432)