Jak podaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na swoich stronach internetowych, Fundusz Promocji Kultury, który obecnie wynosi 145 mln 260 tys. zł, zgodnie z planami zwiększy się do 151 mln 402 tys. zł.

Instytucje kultury mają czas do końca listopada, aby złożyć wniosek o dofinansowanie. Kolejny następny termin to 31 marca 2012 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: państwowe i samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje filmowe, archiwa, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne, jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez ministra, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych prowadzące działalność w dziedzinie kultury oraz osoby fizyczne.

Fundusz Promocji Kultury, którego dysponentem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeznaczany jest na wspieranie m.in. ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, młodych twórców i artystów, działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych, zadań projektów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych.