Pytanie

Jak powinna wyglądać prawidłowa ewidencja zwrotu odsetek bankowych naliczonych przez bank instytucji kultury od środków finansowych z MKiDN w związku z realizowanymi projektami?

Naliczone przez bank odsetki są przychodem finansowym, zaś odprowadzone do donatora — kosztem finansowym.

Wyjaśnienie

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych doliczane są przez bank i zwiększają stan środków pieniężnych na rachunku, a zatem zalicza się je do przychodów finansowych (art. 42 ust. 3 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Kwota zwracanych odsetek dotyczących dofinansowania do projektu zależy od warunków zawartej z dotującym umowy. Najczęściej, jeśli przychody i koszty projektu są ujmowane na wydzielonym rachunku, to od wartości odsetek odejmuje się koszty prowadzenia rachunku.

W księgach rachunkowych zwrot odsetek dotującemu można ująć następująco:

 1. Odsetki naliczone przez bank:
  • Wn 139 „Rachunek projektu”,
  • Ma 750 „Przychody finansowe”.
 2. Kwota odsetek naliczona do zwrotu:
  • Wn 751 „Koszty finansowe”,
  • Ma 240 „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: „Rozrachunki z tytułu projektu”).
 3. Odprowadzenie odsetek do organizatora:
  • Wn 240 „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: „Rozrachunki z tytułu projektu”),
  • Ma 139 „Rachunek projektu”.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 22 lutego 2019 r. poz. 351; ost. zm. Dz.U. z 31 marca 2020 r. poz. 568).