Pytanie

Ośrodek pobiera opłaty za prowadzone zajęcia, które są księgowane na koncie 750 „Przychody finansowe”.
Jak należy zaksięgować zwrot za zajęcia, które się nie odbyły z powodu braku uczestników?

Wpłaty za prowadzone zajęcia ośrodek powinien księgować na konto przychodów ze sprzedaży usług kulturalnych lub rozliczeń międzyokresowych przychodów, a nie przychodów finansowych.

Wyjaśnienie

Sprzedaż usług prowadzi prawie każda instytucja kultury. Zalicza się do nich w szczególności opłaty za udział w warsztatach, kółkach zainteresowań czy innych zajęciach.

Instytucja kultury ma obowiązek wprowadzić w postaci zapisu do ksiąg rachunkowych każde zdarzenie, które nastąpiło w okresie sprawozdawczym (art. 20 ust. 1 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się na koncie 700 „Sprzedaż usług kulturalnych (statutowych)” w wartości netto. W księgach rachunkowych wpływ środków za sprzedane usługi kulturalne ujmuje się zapisem:

 • Wn 130 „Rachunek bankowy” lub 100 „Kasa”,
 • Ma 700 „Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych”.

Proszę pamiętać, że przedpłaty na poczet usług, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych (np. opłata za cały rok za udział w zajęciach), ewidencjonuje się za pomocą konta 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. W takim przypadku przeksięgowanie przedpłat na konto sprzedaży następuje w miesiącu wykonania usługi.

Jeśli zajęcia się nie odbędą i instytucja kultury zwraca uczestnikom wpłacone pieniądze, do ksiąg rachunkowych wprowadza zapis:

 • Jeśli wpłata została zaksięgowana na koncie 700 „Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych”:
  • Wn 765 „Pozostałe koszty operacyjne”,
  • Ma 130 „Rachunek bankowy” lub 100 „Kasa”.
 • Jeśli wpłata była zaksięgowana po stronie Ma konta 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”:
  • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
  • Ma 130 „Rachunek bankowy” lub 100 „Kasa”.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 15 grudnia 2017 r. poz. 2342; ost. zm. Dz.U. z 29 listopada 2017 r. poz. 2201)