Spis treści numeru:

Aktualności

  • Nabór do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”
  • Architektura muzeów na specjalnej stronie internetowej
  • Muzeum za złotówkę
  • Nabór wniosków do XI edycji Programu Stypendialnego „Młoda Polska” na rok 2014

Nowości prawne

  • Jednolity tekst ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
  • Teksty jednolite ustaw samorządowych
  • Ogłoszono listę państw równoważnych
  • Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej — ważna dla uzbrojonych formacji ochronnych w muzeach oraz służb bezpieczeństwa podczas imprez masowych
  • Obniżono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
  • Pracownicy samorządowi skazani prawomocnym wyrokiem będą odwołani
  • Zmiany w strukturach Archiwum Państwowego

Finanse

  • Korekta sprawozdania finansowego w instytucjach kultury
  • @ Finansowanie działalności gospodarczej dotacją podmiotową
  • @ Refundacja wynagrodzenia z urzędu pracy
  • @ Pożyczka od organizatora na zadanie w ramach małego projektu z PROW
  • @ Umorzenie podatku od nieruchomości instytucji kultury
  • @ Dopłata do wypoczynku pracowników w instytucji kultury

Podatki

  • Przeterminowane faktury a koszty instytucji kultury
  • @ Nieodpłatne przekazanie biletów a VAT
  • @ Niewykorzystany dochód z poprzedniego roku w CIT-8
  • @ Najem pomieszczeń dla ośrodka kultury a odliczenie VAT z faktur za energię czy telefon

Zarządzanie

  • Jak unikać błędów w ankietach instytucji kultury?
  • Jak stosować outsourcing w instytucjach kultury?

Pomysł na… kulturę

  • Klopsztanga — podwójna reaktywacja
  • Imieniny Jana Kochanowskiego — huczna impreza na cześć książek
  • Koło fortuny w bibliotece
  • „Szykuj się” w Krakowie

Prawo/Statut

  • Unieważnienie postępowania z wolnej ręki w instytucji kultury
  • Jak zdyscyplinować dyrektora samorządowej instytucji kultury?
  • @ Nazwa instytucji a przepisy dotyczące zatrudniania dyrektorów po zmianie ustawy o działalności kulturalnej
  • @ Regulamin wynagradzania a organizator
  • @ Odłączenie oddziału od muzeum i przeniesienie go do innego muzeum
  • @ Jeden dyrektor w dwóch instytucjach kultury

Prawo pracy

  • @ Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z ZFŚS
  • @ Premia w regulaminie wynagradzania
  • @ Staż pracy a przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy
  • @ Zmiana godzin pracy w ośrodku kultury
  • @ Rozliczenie nadgodzin
  • @ Zapewnienie wyżywienia w podróży służbowej a zmniejszenie diety
  • @ Przedłużanie czasu podróży służbowej przez pracownika