Aktualności

Filmowe Inicjatywy Lokalne bardzo ważnym dla instytucji kultury priorytetem w PO PISF na 2015 r.

20 listopada 2014

Z punktu widzenia instytucji kultury kolejnym bardzo ważnym Programem Operacyjnym ogłoszonym przez Dyrektora PISF na rok 2015 jest Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej. Program ten składa się z 5 priorytetów. Na szczególną uwagę zasługuje priorytet Filmowe Inicjatywy Lokalne.

Czytaj więcej »

Rozwój kin jednym z Programów operacyjnych PISF na rok 2015

18 listopada 2014

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ogłosił właśnie programy operacyjne na rok 2015. Jednym z najważniejszych dla instytucji kultury programów operacyjnych jest Rozwój kin. Łączny budżet do podziału w tym programie wynosi 11 300 00 zł.

Czytaj więcej »

Promesa 2015. Pierwsza tura naboru wniosków upływa 30 listopada!

13 listopada 2014

Nadrzędnym zadaniem Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promesa 2015 jest zwiększenie skuteczności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury. Formując założenia programu, minister postawił także na działania inwestycyjne oraz cele artystyczne i edukacyjne. Prognozowany budżet Programu Promesa wynosi 5 000 000 zł.

Czytaj więcej »

Do 21 listopada br. można się zgłaszać na bezpłatne szkolenia z ewidencjonowania zabytków archeologicznych

12 listopada 2014

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie organizują bezpłatne szkolenie dotyczące specyfiki ewidencjonowania zabytków archeologicznych w muzeach: model, procedura, praktyka. Zapisy potrwają do 21 listopada br.

Czytaj więcej »

NIMOZ oraz Muzeum Narodowe w Krakowie organizują szkolenie z zakresu bezpiecznego obchodzenia się z eksponatami muzealnymi

5 listopada 2014

Do 14 listopada br. można zgłaszać się na szkolenie z zakresu bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi. Organizatorami szkolenia są Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

CrowdFestival nowym wydarzeniem kulturalnym

4 listopada 2014

8 listopada w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25 w Warszawie odbędzie się pierwsza w Polsce edycja CrowdFestival. Przedstawiciele różnych środowisk opowiedzą o projektach, które udało im się zrealizować dzięki crowdfundingowi. Na uczestników festiwalu czekają warsztaty, wystawy, performance a także debata i występy muzyczne. Wydarzenie swoim patronatem objęło Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Samorządowe instytucje kultury mogą ubiegać się o środki z programu Ministra Obserwatorium kultury

30 października 2014

Nadrzędnym celem programu Obserwatorium kultury jest diagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych. Bardzo ważną rolę w programie odgrywają także działania dotyczące projektów interpretujących dane o kulturze. Do podziału w Programie jest 3 mln zł.

Czytaj więcej »

Edukacja kulturalna, artystyczna i medialno-informacyjna priorytetami kolejnego programu Ministra na rok 2015

28 października 2014

Kolejnym programem ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015 jest Edukacja. Strategicznym celem projektu jest rozwijanie artystycznej twórczości i kreatywność. Ministerstwo stawia również na podnoszenie standardów medialnych i kulturalnych. Cele te określają priorytety, z których składa się program. Są nimi: Edukacja kulturalna, Edukacja artystyczna oraz Edukacja medialna i informacyjna. Łącznie do podziału jest 20,5 mln zł.

Czytaj więcej »

Promocja literatury i czytelnictwa kolejnym programem MKiDN

22 października 2014

Nadrzędnym celem kolejnego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest rozwój literatury, promocja czytelnictwa oraz wspieranie wydawania czasopism kulturalnych. Program ten składa się z trzech priorytetów. Są nimi: Literatura, Promocja czytelnictwa oraz Partnerstwo publiczno-społeczne. Łączny budżet programu wynosi 9 500 000 zł.

Czytaj więcej »

Tylko do końca tego tygodnia można zgłaszać biblioteki do projektu Strefa Innowacji

20 października 2014

Do 24 października br. biblioteki mogą się zgłaszać do projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Strefa Innowacji”, inicjatywy realizowanej ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Czytaj więcej »

Do 30 listopada trwa pierwsza tura naboru wniosków do Programie Ministra Wydarzenia artystyczne w na 2015 r.

16 października 2014

Głównym celem programu jest promowanie oraz popularyzacja najważniejszych zjawisk z obszaru muzyki, teatru, tańca, kinematografii oraz sztuk wizualnych. Bardzo ważnym zadaniem owego programu jest również promocja polskiej kultury na świecie. Do podziału w Programie, który składa się z trzech priorytetów: Muzyka, Teatr i taniec oraz Film jest w sumie 35 mln zł.

Czytaj więcej »

MKiDN ogłosiło Programy na rok 2015. Do 31 października br. można składać wnioski w priorytecie Ochrona zabytków

13 października 2014

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska ogłosiła Programy Ministra na rok 2015. Pierwsza tura naboru wniosków do priorytetu Ochrona zabytków w Programie Dziedzictwo kulturowe trwa do 31 października br. Przewidywany budżet projektu to 80 000 000 zł. Wnioski do programu należy składać poprzez system EBOI znajdujący się na stronie internetowej ministerstwa.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Korzystanie ze świadczeń socjalnych w kilku miejscach pracy

14 listopada 2014

Pracownik zatrudniony na część etatu w jednej instytucji kultury jest jednocześnie pracownikiem dwóch innych instytucji (również na niepełny etat). W każdej instytucji otrzymuje świadczenie socjalne zgodne ze złożonym oświadczeniem dotyczącym sytuacji materialnej. Czy jedna osoba może pobierać świadczenie u kilku pracodawców?

Czytaj więcej »

Zmiana siedziby instytucji kultury

31 października 2014

W związku ze zmianą siedziby dyrektor instytucji kultury najpierw wydał zarządzenie dotyczące zmiany siedziby i pieczęci. W drugiej kolejności naniósł zmiany w statucie. Zmianę statutu powinna uchwalić rada miasta. Czy taka kolejność postępowania dyrektora instytucji kultury jest prawidłowa? Czy najpierw powinna być uchwała rady miasta co do zmiany siedziby, a później stosowne zarządzenie, zmiany pieczęci i fizyczne przeniesienie siedziby instytucji?

Czytaj więcej »

Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej obowiązkowe w każdej instytucji kultury

15 października 2014

Samorządowe muzeum zatrudnia 7 pracowników. Czy muzeum musi mieć opracowaną kontrolę zarządczą w formie zarządzenia?

Czytaj więcej »

Korzystanie ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez emeryta zatrudnionego w bibliotece

1 października 2014

Pracownik przeszedł na emeryturę w domu kultury i tam jest uprawniony do korzystania z ZFŚS (jako były pracownik, bo dom kultury prowadzi ZFŚS). Pracownik podjął jednak zatrudnienie na ¼ etatu w innym miejscu pracy w bibliotece. Nadal więc pobiera emeryturę, ale jednocześnie pozostaje w stosunku pracy — z innym pracodawcą, czyli jest pracownikiem biblioteki. W którym zakładzie pracy ma więc prawo do świadczeń socjalnych?

Czytaj więcej »

Działalność sportowa w instytucji kultury

15 września 2014

W statucie samorządowego centrum kultury organizator zamieścił zapis: „Centrum realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, organizowania imprez artystycznych i okolicznościowych. Prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie rozwoju kultury, kultury fizycznej oraz rekreacji ruchowej”. Jednak na terenie gminy działa już instytucja wyspecjalizowana w prowadzeniu różnego rodzaju zajęć sportowych.
Czy na podstawie takiego zapisu w statucie centrum kultury może prowadzić zajęcia sportowe? Czy centrum może zatrudnić na umowę o pracę instruktora do prowadzenia zajęć sportowych (zajęcia karate)?

Czytaj więcej »

Wynagrodzenie dla twórców poniżej 200 zł

1 września 2014

Dom kultury zawiera umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Na podstawie umowy zawartej z jednym z twórców jego honorarium wyniosło 180 zł brutto. Czy do takiej umowy ma zastosowanie ryczałt 18% od tzw. małych umów?

Czytaj więcej »

Powołanie na stanowisko dyrektora bez konkursu

15 sierpnia 2014

W jakim trybie można powołać dyrektora ośrodka kultury z pominięciem konkursu? Kandydat na stanowisko dyrektora to pracownik z 20-letnim stażem w tym ośrodku kultury, w którym jest wakat na to stanowisko. Kandydat legitymuje się wykształceniem wyższym kierunkowym (pedagogika kulturalno-oświatowa i socjalna) oraz jest po studium bibliotekarskim. Instytucja kultury zatrudnia 12 pracowników łącznie na 8 i 5/8 etatu, a gmina liczy 6000 mieszkańców.

Czytaj więcej »

Ewidencja projektu współfinansowanego za środków UE i pożyczki organizatora

1 sierpnia 2014

Gminny ośrodek kultury (GOK) realizuje projekt polegający na urządzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku współfinansowany z Unii Europejskiej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 50 282,40 zł. Udział własny GOK wynosi 25 282,40 zł, a pożyczka od organizatora 25 000 zł. Jest to równowartość środków, które po realizacji inwestycji GOK otrzyma z Unii Europejskiej. GOK nie jest podatnikiem VAT, a w polityce rachunkowości ma zapis, że gdy dokonuje zapłaty bezpośrednio przy zakupie, to nie używa kont dotyczących rozrachunków z odbiorcami. Jak prawidłowo zaksięgować dotację z UE i pożyczkę od organizatora?

Czytaj więcej »