Pytanie

Czy zmiana (dodanie stanowiska) w regulaminie organizacyjnym powiatowego domu kultury musi być przedstawiona na sesji rady powiatu czy wystarczy opinia zarządu na jej temat?

Opiniowanie zmiany do regulaminu organizacyjnego samorządowej instytucji kultury powinno być dokonane przez zarząd powiatu.

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Kompetencje organizatora dotyczące opiniowania regulaminu organizacyjnego instytucji kultury należy odnosić do zadań organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Zadanie to nie zostało wymienione wśród kompetencji rady powiatu wskazanych enumeratywnie w art. 12 Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dalej: ustawa o samorządzie powiatowym). Z kolei na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym zarządowi powiatu powierzono wykonywanie zadań powiatu określonych przepisami prawa, przez co należy rozumieć także zadania określone w art. 13 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej (opiniowanie regulaminu organizacyjnego) w związku z art. 9 ustawy o działalności kulturalnej (organizowanie działalności kulturalnej poprzez tworzenie samorządowych instytucji kultury). Ponadto w art. 32 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym zostały wymienione tylko przykładowe zadania zarządu powiatu, na co wskazuje użycie wyrażenia w szczególności. Dlatego należy uznać, że to organ wykonawczy organizatora ma kompetencje do opiniowania przygotowanych przez dyrektora zmian do regulaminu organizacyjnego instytucji kultury.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194; ost. zm. Dz.U. z 21 sierpnia 2023 r. poz. 1662)
  • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 21 lipca 2022 r. poz. 1526; ost. zm. Dz.U. z 27 marca 2023 r. poz. 572)