Pytanie

Czy podczas prac komisji konkursowej w konkursie na dyrektora instytucji kultury mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami komisji, np. protokolant niebędący członkiem komisji? Czy obecność takiego protokolanta niebędącego członkiem komisji można uznać za obsługę komisji, o której mowa w art. 16 ust. 5b Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Moim zdaniem nie ma przeszkód, aby protokolant brał udział w pracach komisji konkursowej jako obsługa komisji.

Wyjaśnienie

W celu przeprowadzania konkursu na dyrektora instytucji kultury organizator powołuje komisję konkursową w składzie (art. 16 ust. 4 ustawy o działalności kulturalnej):

  • trzech przedstawicieli organizatora;
  • dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
  • dwóch przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 Ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych działających w tej instytucji kultury (jeżeli w instytucji kultury nie działają zakładowe organizacje związkowe, w miejsce tych osób organizator powołuje do komisji konkursowej dwóch przedstawicieli załogi tej instytucji);
  • dwóch przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu na zakres działania tej instytucji kultury.

Obsługę komisji konkursowej, w tym niezbędne warunki organizacyjne i środki finansowe związane z przeprowadzeniem postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury oraz działalnością komisji konkursowej, zapewnia organizator (art. 16 ust. 5b ustawy o działalności kulturalnej).

Z posiedzeń komisji sporządzane są protokoły, które podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu (§ 11 Rozporządzenia MKiDN z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, dalej: rozporządzenie).

Zasady sporządzania protokołu końcowego komisji reguluje § 12 rozporządzenia. W przepisach rozporządzenia nie odniesiono się do kwestii obsługi komisji konkursowej. W związku z tym można stwierdzić, że protokolant może być członkiem obsługi komisji konkursowej.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194; ost. zm. Dz.U. z 21 sierpnia 2023 r. poz. 1662)
  • Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 20 kwietnia 2022 r. poz. 854)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 19 kwietnia 2019 r. poz. 724)