Pytanie

W bibliotece ze względu na niezrealizowanie projektu pod koniec 2023 r. pozostały środki pieniężne z dotacji podmiotowej. Wynik finansowy instytucji był więc dodatni.
Czy niewykorzystane środki pozostałe z dotacji z poprzedniego roku można wprowadzić do planu finansowego na następny rok (po stronie przychodów i jednocześnie kosztów), czy też trzeba je zwrócić do organizatora?

Niewykorzystaną dotację podmiotową trzeba zwrócić organizatorowi.

Wyjaśnienie

Niewykorzystaną do końca roku budżetowego kwotę dotacji zwraca się do budżetu jednostki samorządu terytorialnego do 31 stycznia następnego roku (art. 251 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), a zatem biblioteka nie może tych środków zatrzymać. Skoro instytucja kultury nie wykorzystała dotacji, to prawdopodobnie nie zrealizowała zaplanowanych kosztów, które trzeba w planie finansowym odpowiednio zmniejszyć.

W księgach rachunkowych zwrot środków z dotacji biblioteka zaksięguje następująco:

Ustalona kwota dotacji do zwrotu:

  • Wn 740 „Dotacja podmiotowa”,
  • Ma 240 „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: „Rozliczenie z tytułu dotacji”).

Przelew środków na rachunek organizatora:

  • Wn 240 „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: „Rozliczenie z tytułu dotacji”),
  • Ma 131 „Rachunek bieżący”.

Plan finansowy za 2023 rok zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów nie został wykonany w 100%.

Zwracam uwagę, że przelew dokonany jeszcze w 2023 r. na rachunek organizatora spowodował zmniejszenie środków pieniężnych na koniec roku.

Jednak jeśli instytucja wykona przelew już w 2024 r., to w planie finansowym tego roku środki pieniężne na początek roku będą zawierały również kwotę, która zostanie zwrócona do organizatora.

Podstawa prawna

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 4 lipca 2023 r. poz. 1270; ost. zm. Dz.U. z 14 września 2023 r. poz. 1872)