Pytanie

Ubiegły rok muzeum zamknęło zyskiem. Na rachunku bankowym zgromadzono środki 10 000 zł. Zysk przeksięgowano na fundusz rezerwowy (konto 802 „Fundusz rezerwowy”).
Czy w 2024 r. instytucja kultury może wydatkować te środki na bieżące wydatki?

Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury. Oznacza to, że nie można go wykorzystać inaczej niż na pokrycie strat.

Wyjaśnienie

O środkach pieniężnych na koncie pisaliśmy w Poradniku Instytucji Kultury z sierpnia 2021 r. w artykule „Środki z funduszu rezerwowego tylko na pokrycie straty”.

Środki własne, które były przychodem w 2023 r., nie mogą stanowić przychodu w 2024 r., a zatem będą ujęte w planie finansowym na 2024 r. w pozycji środków pieniężnych na początek roku. Instytucja kultury może wydatkować te środki, pokrywając koszty bieżącego roku, czyli 2024 r.

Proszę zwrócić uwagę, że środki własne, które pozostają na rachunku bankowym instytucji kultury, mogą być wydatkowane na działalność instytucji kultury.

Przeksięgowanie zysku czy straty na konto funduszu rezerwowego nie oznacza braku środków pieniężnych.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 24 stycznia 2024 r. poz. 87)